Nodevu atmaksa

Valsts nodevu un citu maksājumu atmaksa

Personas, kuras ir iesaistītas tiesvedībās, saskaras ar dažāda veida valsts nodevām un citiem maksājumiem tiesās. Lai ieviestu skaidrību par dažādo maksājumu atmaksāšanu, Tiesu administrācija sniedz informāciju par valsts nodevu un citu maksājumu atmaksas kārtību.


Tiesu administrācija savas kompetences ietvaros uz personu iesnieguma pamata sniedz atzinumus par kļūdaini veiktu vai neizmantotu valsts nodevu un citu maksājumu, kas veikti tiesvedības ietvaros, atmaksu.Normatīvais regulējums:

Tiesu administrācija saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumu Nr.589 "Tiesu administrācijas nolikums" 5.2. punktu sniedz atzinumu, ja persona iemaksājusi valsts nodevu vai citu maksājumu nepareizajā Tiesu administrācijas administrētajā valsts budžeta kontā, vai personas pieteikums vai nostiprinājuma lūgums tiesu iestādē nav iesniegts.

Normatīvie akti attiecībā uz civilprocesu

Saskaņā ar Civilprocesa likuma (turpmāk – CPL) 37.pantu valsts nodevu atmaksā no valsts budžeta līdzekļiem uz tiesas vai tiesneša lēmuma pamata, ja

1) ja iemaksāta lielāka nodeva, nekā to nosaka likums;

2) ja tiesa atsakās pieņemt pieteikumu;

3) ja izbeidz lietā tiesvedību uz tā pamata, ka lietas izskatīšana nav pakļauta tiesai;

4) ja prasību atstāj bez izskatīšanas uz tā pamata, ka ieinteresētā persona, kas griezusies tiesā, nav ievērojusi attiecīgajai lietu kategorijai noteikto lietas ārpustiesas izskatīšanas kārtību, vai pieteikumu iesniegusi civilprocesuāli rīcībnespējīga persona;

5) ja tiesa apstiprinājusi izlīgumu — 50 procentu apmērā no iemaksātās valsts nodevas;

6) ja tiesa saskaņā ar šā likuma 440.8 panta septīto daļu atsakās ierosināt apelācijas tiesvedību, — 50 procentu apmērā no iemaksātās valsts nodevas;

7) ja tiesvedības izbeigšanas pamats ir prasītāja atteikšanās no prasības, jo ir panākta mediācijas vienošanās, kuru apliecina mediatora izsniegts rakstveida apliecinājums par mediācijas rezultātu, — 50 procentu apmērā no iemaksātās valsts nodevas.

Valsts nodevu atmaksā ar noteikumu, ka pieteikums par tās atmaksāšanu iesniegts tiesā triju gadu laikā no summas iemaksas valsts budžetā..

 

Normatīvie akti attiecībā uz darbībām zemesgrāmatās

Saskaņā ar Zemesgrāmatu likuma 106.1 panta ceturto daļu kancelejas vai valsts nodevu atmaksā, ja valsts budžetā iemaksāta lielāka summa, nekā to nosaka normatīvie akti, vai nostiprinājuma lūgums atstāts bez ievērības vai bez izskatīšanas, nostiprinājuma lūdzējam ir tiesības triju gadu laikā no dienas, kad kancelejas vai valsts nodeva saņemta valsts budžetā, iesniegt attiecīgajai zemesgrāmatu nodaļai iesniegumu par kancelejas vai valsts nodevas atmaksu. Kancelejas vai valsts nodevu atmaksā no valsts budžeta līdzekļiem, pamatojoties uz zemesgrāmatu nodaļas tiesneša lēmumu. 

Normatīvie akti attiecībā uz administratīvo procesu

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma (turpmāk - APL) 125.pantu valsts nodevu atmaksā pilnīgi, ja:

1) tiesnesis atsakās pieņemt pieteikumu vai atstāj pieteikumu bez izskatīšanas, pamatojoties uz to, ka pieteikumu iesniegusi rīcībnespējīga persona;

2) tiesnesis atstāj pieteikumu bez izskatīšanas, pamatojoties uz to, ka pieteicējs nav ievērojis likumā noteikto lietas ārpustiesas izskatīšanas kārtību, jo ņēmis vērā iestādes kļūdainu norādi par pārsūdzības kārtību.

Pusi no samaksātās valsts nodevas atmaksā, ja:

1) tiesnesis atsakās pieņemt pieteikumu vai atzīst to par neiesniegtu;

2) tiesvedība lietā tiek izbeigta, pamatojoties uz to, ka lieta nav izskatāma šajā likumā noteiktajā kārtībā vai pieteikumu iesniegusi persona, kurai nav tiesību to iesniegt.

Trīs ceturtdaļas no valsts nodevas, kas tika samaksāta par lietas izskatīšanu attiecīgajā tiesas instancē, atmaksā, ja pieteicējs atteicies no pieteikuma, apelācijas sūdzības, pagaidu aizsardzības lūguma vai pieteikuma par lietas jaunu izskatīšanu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem, pirms pabeigta lietas izskatīšana pēc būtības (rakstveida procesā – līdz dienai, kad administratīvā procesa dalībnieki tiesīgi īstenot šā likuma 204.panta otrajā daļā paredzētās tiesības).

Ja iemaksāta lielāka nodeva, nekā to nosaka likums, valsts nodevu pārmaksātajā daļā atmaksā.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 12.februāra noteikumu Nr.85 „Kārtība, kādā administratīvajā lietā iemaksā, atmaksā un atlīdzina valsts nodevu un iemaksā un atmaksā drošības naudu” 11.punktu valsts nodevu atmaksā, ja iesniegums iesniegts triju gadu laikā no dienas, kad stājies spēkā tiesas vai tiesneša nolēmums par valsts nodevas atmaksāšanu. 12.punkts nosaka, ka nepareizi iemaksātu valsts nodevu atmaksā, ja attiecīgs iesniegums iesniegts triju gadu laikā no dienas, kad valsts nodeva ir iemaksāta.

Saskaņā ar APL 129.1 pantu drošības naudu atmaksā šādā kārtībā:

Drošības naudu atmaksā pilnīgi, ja:

1) Administratīvā apgabaltiesa vai Senāts pārsūdzēto tiesas lēmumu pilnībā vai daļā atceļ vai groza;

2) Senāts pārsūdzēto tiesas spriedumu pilnībā vai daļā atceļ.

Pusi no samaksātās drošības naudas atmaksā, ja:

1) tiesnesis atsakās pieņemt blakus sūdzību vai atzīst to par neiesniegtu;

2) tiesnesis atsakās pieņemt kasācijas sūdzību vai atzīst to par neiesniegtu;

3) Senatoru kolēģija atsaka ierosināt tiesvedību sakarā ar blakus sūdzību;

4) Senatoru kolēģija atsaka ierosināt kasācijas tiesvedību.

Trīs ceturtdaļas no samaksātās drošības naudas atmaksā, ja:

1) blakus sūdzību atsauc, iekams nav pabeigta tās izskatīšana pēc būtības (rakstveida procesā — līdz dienai, kad administratīvā procesa dalībnieki ir tiesīgi īstenot šā likuma 204.panta otrajā daļā paredzētās tiesības);

2) kasācijas sūdzību atsauc, iekams nav pabeigta lietas izskatīšana pēc būtības (rakstveida procesā — līdz dienai, kad administratīvā procesa dalībnieki ir tiesīgi īstenot šā likuma 204.panta otrajā daļā paredzētās tiesības).

(4) Ja blakus sūdzību vai kasācijas sūdzību noraida, drošības naudu neatmaksā.

(5) Ja iemaksāta lielāka drošības nauda, nekā to nosaka likums, drošības naudu pārmaksātajā daļā atmaksā.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 12.februāra noteikumu Nr.85 „Kārtība, kādā administratīvajā lietā iemaksā, atmaksā un atlīdzina valsts nodevu un iemaksā un atmaksā drošības naudu” 19.punktu drošības naudu atmaksā, ja iesniegums Tiesu administrācijā vai Augstākajā tiesā iesniegts triju gadu laikā no dienas, kad stājies spēkā tiesas vai tiesneša nolēmums par drošības naudas atmaksāšanu. 20.punkts nosaka, ka nepareizi iemaksātu drošības naudu atmaksā, ja attiecīgs iesniegums Tiesu administrācijā vai Augstākajā tiesā iesniegts triju gadu laikā no dienas, kad drošības nauda ir iemaksāta.

Kompetences kontu administrēšanā un maksājumu atmaksā 

Tiesu administrētajos kontos saņemto naudas līdzekļu atmaksu daļā gadījumu (skatīt pielikumu – Kompetences kontu administrēšanā) atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 28.2pantam veic Valsts ieņēmumu dienests un pieteikums par veiktās iemaksas atmaksu iesniedzams Valsts ieņēmumu dienestā (turpmāk - VID), pievienojot Tiesu administrācijas atzinumu vai tiesas nolēmumu.

Pielikums Nr.3 "Kompetences kontu administrēšanā"

Pielikums Nr.4 "Kompetences maksājumu atmaksai"


Tiesu administrācijā iesniegumu var iesniegt šādos veidos:

-          to iesniedzot personīgi Tiesu administrācijā vai

-          sūtot pa pastu (uz pasta adresi: Tiesu administrācijai Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010), vai

-          sūtot elektroniski (iesniegumu nepieciešams parakstīt ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu).

Informatīvais tālrunis: 67063800, e-pasts: kanceleja@ta.gov.lv


Informatīvais materiāls "Naudas līdzekļu atmaksas process Tiesu administrācijā" 

Iesnieguma par naudas līdzekļu atmaksu veidlapa atrodama zemāk.

Gadījumos, kad nostiprinājuma lūguma iesniegšanai zemesgrāmatu nodaļā samaksātā valsts vai kancelejas nodeva nav izmantota vai veikta tās pārmaksa, izmantojiet vienotā iesnieguma formu, lai saņemtu nodevas atmaksu. Iesnieguma formas pieejamas DOCX formātā un ODT formātos.