Nodevu atmaksa

Valsts nodevu un citu maksājumu atmaksa

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumu Nr. 589 "Tiesu administrācijas nolikums" 4.5.3 apakšpunktu Tiesu administrācija pēc pieprasījuma sniedz atzinumu par iemaksātās valsts nodevas un tiesas uzliktā naudas soda atmaksāšanu, ja:

1) persona nepareizi iemaksājusi valsts nodevu;

2) persona pārmaksājusi vai nepareizi iemaksājusi naudas sodu, ko uzliek tiesa;

3) personas pieteikums vai nostiprinājuma lūgums tiesā nav iesniegts (izņemot gadījumā, ja tiesa atsaka pieņemt pieteikumu, atstāj pieteikumu bez izskatīšanas, uzskata pieteikumu par neiesniegtu);

4) izpildu dokuments zvērinātam tiesu izpildītājam izpildei nav iesniegts;

5) persona tiesā iesniegtu pieteikumu vai sūdzību atsaukusi līdz jautājuma izlemšanai par pieteikuma vai sūdzības pieņemšanu un lietas ierosināšanu, par atteikšanos pieņemt pieteikumu vai sūdzību vai par pieteikuma vai sūdzības atstāšanu bez virzības.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumu Nr. 589 "Tiesu administrācijas nolikums" 4.5.4 apakšpunktu Tiesu administrācija pēc pieprasījuma un atbilstoši tiesas nolēmumam (ja tāds paredzēts normatīvajos aktos) no Tiesu administrācijai Valsts kasē atvērtā konta atmaksā veikto maksājumu, ja:

1) persona pārmaksājusi vai nepareizi iemaksājusi maksājumu;

2) personas pieteikums vai nostiprinājuma lūgums tiesā nav iesniegts (izņemot gadījumā, ja tiesa atsaka pieņemt pieteikumu, atstāj pieteikumu bez izskatīšanas, uzskata pieteikumu par neiesniegtu);

3) persona tiesā iesniegtu pieteikumu vai sūdzību atsaukusi līdz jautājuma izlemšanai par pieteikuma vai sūdzības pieņemšanu un lietas ierosināšanu, par atteikšanos pieņemt pieteikumu vai sūdzību, par pieteikuma vai sūdzības atstāšanu bez virzības.

Normatīvie akti attiecībā uz civilprocesu

Ja personas pieteikums tiesā ir iesniegts (t. sk. gadījumā, ja tiesa atsaka pieņemt pieteikumu, atstāj pieteikumu bez izskatīšanas, uzskata pieteikumu par neiesniegtu) valsts nodevu atmaksā no valsts budžeta līdzekļiem uz tiesas vai tiesneša lēmuma pamata.

Tiesa lemj par valsts nodevas atmaksu tikai gadījumā, ja persona ir iesniegusi tiesā lūgumu lemt par valsts nodevas atmaksu.

Civilprocesa likuma (turpmāk – CPL) 37. pants noteic, ka valsts nodevu atmaksā no valsts budžeta līdzekļiem uz tiesas vai tiesneša lēmuma pamata šādos gadījumos:

1) ja iemaksāta lielāka nodeva, nekā to nosaka likums;

2) ja tiesa atsakās pieņemt pieteikumu;

3) ja izbeidz lietā tiesvedību uz tā pamata, ka lietas izskatīšana nav pakļauta tiesai;

4) ja prasību atstāj bez izskatīšanas uz tā pamata, ka ieinteresētā persona, kas griezusies tiesā, nav ievērojusi attiecīgajai lietu kategorijai noteikto lietas ārpustiesas izskatīšanas kārtību, vai pieteikumu iesniegusi civilprocesuāli rīcībnespējīga persona;

5) ja tiesa apstiprinājusi izlīgumu – 50 procentu apmērā no iemaksātās valsts nodevas;

6) ja tiesa saskaņā ar šā likuma 440.8 panta septīto daļu atsakās ierosināt apelācijas tiesvedību, – 50 procentu apmērā no iemaksātās valsts nodevas;

7) ja tiesvedības izbeigšanas pamats ir prasītāja atteikšanās no prasības, jo ir panākta mediācijas vienošanās, kuru apliecina mediatora izsniegts rakstveida apliecinājums par mediācijas rezultātu, – 50 procentu apmērā no iemaksātās valsts nodevas.

Valsts nodevu atmaksā ar noteikumu, ka pieteikums par tās atmaksāšanu iesniegts tiesā triju gadu laikā no summas iemaksas valsts budžetā.

Normatīvie akti attiecībā uz darbībām zemesgrāmatās

Nostiprinājuma lūdzējam ir tiesības triju gadu laikā no dienas, kad kancelejas vai valsts nodeva saņemta valsts budžetā, iesniegt attiecīgajai zemesgrāmatu nodaļai iesniegumu par kancelejas vai valsts nodevas atmaksu:

1) ja valsts budžetā iemaksāta lielāka kancelejas vai valsts nodevas summa, nekā to nosaka normatīvie akti;

2) nostiprinājuma lūgums atstāts bez ievērības vai bez izskatīšanas.

Ja personas pieteikums vai nostiprinājuma lūgums tiesā ir iesniegts (t. sk. gadījumā, ja tiesa atsaka pieņemt pieteikumu, atstāj nostiprinājuma lūgumu bez ievērības vai bez izskatīšanas, uzskata pieteikumu par neiesniegtu) kancelejas vai valsts nodevu atmaksā no valsts budžeta līdzekļiem, pamatojoties uz zemesgrāmatu nodaļas tiesneša lēmumu.

Normatīvie akti attiecībā uz administratīvo procesu

Valsts nodevas atmaksa administratīvajā procesā

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma (turpmāk – APL) 125. pantu valsts nodevu atmaksā pilnīgi, ja tiesnesis atsakās pieņemt pieteikumu vai atstāj pieteikumu bez izskatīšanas, pamatojoties uz to, ka:

1) pieteikumu iesniegusi persona, kurai tiesa noteikusi tādu rīcībspējas ierobežojumu, kas neļauj tai patstāvīgi īstenot administratīvi procesuālās tiesības un pienākumus;

2) pieteicējs nav ievērojis likumā noteikto lietas ārpustiesas izskatīšanas kārtību, jo ņēmis vērā iestādes kļūdainu norādi par pārsūdzības kārtību.

 

Valsts nodevu, kas samaksāta par apelācijas sūdzību, atmaksā pilnīgi:

1) ja tiesnesis atsakās pieņemt apelācijas sūdzību vai tiesa izbeidz apelācijas tiesvedību, pamatojoties uz to, ka pieteicējs vai trešā persona ir iesniegusi apelācijas sūdzību par spriedumu, kas nav pārsūdzams, jo ņēmusi vērā tiesas kļūdainu norādi par sprieduma pārsūdzības kārtību;

2) ja apelācijas instances tiesa atceļ pirmās instances tiesas spriedumu APL 303. pantā paredzētajā gadījumā;

3) atbildētājam vai trešajai personai, ja pieteicējs atsakās no pieteikuma.

Pusi no valsts nodevas, kas tika samaksāta par lietas izskatīšanu attiecīgajā tiesas instancē, atmaksā, ja pieteicējs vai trešā persona atteikusies no pieteikuma vai apelācijas sūdzības, pirms pabeigta lietas izskatīšana pēc būtības.

Šajos gadījumos saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 12. februāra noteikumu Nr. 85 "Kārtība, kādā administratīvajā lietā iemaksā, atmaksā un atlīdzina valsts nodevu un iemaksā un atmaksā drošības naudu" 11. punktu valsts nodevu atmaksā, ja iesniegums iesniegts triju gadu laikā no dienas, kad stājies spēkā tiesas vai tiesneša nolēmums par valsts nodevas atmaksāšanu.

Visu valsts nodevu vai pārmaksāto daļu atmaksā uz personas iesnieguma pamata bez tiesas (tiesneša) nolēmuma normatīvajos aktos par valsts nodevas iemaksāšanu, atmaksāšanu un atlīdzināšanu noteiktajā kārtībā, ja:

1) samaksāta valsts nodeva par tādām darbībām, par kurām tā nav jāmaksā;

2) samaksāta lielāka valsts nodeva, nekā nosaka likums.

Šādā gadījumā saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 12. februāra noteikumu Nr. 85 "Kārtība, kādā administratīvajā lietā iemaksā, atmaksā un atlīdzina valsts nodevu un iemaksā un atmaksā drošības naudu"12. punktu nepareizi iemaksātu valsts nodevu atmaksā, ja attiecīgs iesniegums iesniegts triju gadu laikā no dienas, kad valsts nodeva ir iemaksāta.

Drošības naudas atmaksa administratīvajā procesā

Saskaņā ar APL 129.1 pantu drošības naudu atmaksā šādā kārtībā:

Drošības naudu atmaksā pilnīgi, ja:

1) ja blakus sūdzību, kasācijas sūdzību vai lūgumu par pagaidu aizsardzību apmierina pilnībā vai daļā;

2) ja tiesa konstatē jaunatklātus apstākļus un nodod lietu vai tās daļu jaunai izskatīšanai;

3) atbildētājam vai trešajai personai, ja pieteicējs atsakās no pieteikuma;

4) ja blakus sūdzību, kasācijas sūdzību, lūgumu par pagaidu aizsardzību vai pieteikumu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem atsaka pieņemt vai atstāj bez izskatīšanas, pamatojoties uz to, ka sūdzību, lūgumu vai pieteikumu iesniegusi persona, kurai tiesa noteikusi tādu rīcībspējas ierobežojumu, kas neļauj tai patstāvīgi īstenot administratīvi procesuālās tiesības un pienākumus;

5) ja blakus sūdzību uzskata par neiesniegtu, atsakās ierosināt kasācijas tiesvedību vai izbeidz blakus sūdzības vai kasācijas tiesvedību, pamatojoties uz to, ka procesa dalībnieks ir iesniedzis blakus sūdzību vai kasācijas sūdzību par nolēmumu, kas saskaņā ar likumu nav pārsūdzams, jo ņēmis vērā tiesas (tiesneša) kļūdainu norādi par nolēmuma pārsūdzības kārtību;

6) ja tiesvedība lietā izbeigta, pamatojoties uz APL 282. panta 7. punktu.

Pusi no drošības naudas atmaksā, ja blakus sūdzību, kasācijas sūdzību, lūgumu par pagaidu aizsardzību vai pieteikumu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem atsauc, iekams nav pabeigta to izskatīšana pēc būtības.

Šajos gadījumos saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 12. februāra noteikumu Nr. 85 "Kārtība, kādā administratīvajā lietā iemaksā, atmaksā un atlīdzina valsts nodevu un iemaksā un atmaksā drošības naudu" 19. punktu drošības naudu atmaksā, ja iesniegums Tiesu administrācijā vai Augstākajā tiesā iesniegts triju gadu laikā no dienas, kad stājies spēkā tiesas vai tiesneša nolēmums par drošības naudas atmaksāšanu.

Visu drošības naudu vai pārmaksāto daļu atmaksā uz personas iesnieguma pamata bez tiesas (tiesneša) nolēmuma normatīvajos aktos par drošības naudas iemaksāšanu un atmaksāšanu noteiktajā kārtībā, ja:

1) samaksāta drošības nauda par tādām darbībām, par kurām tā nav jāmaksā;

2) samaksāta lielāka drošības nauda, nekā nosaka likums.

Šajā gadījumā saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 12. februāra noteikumu Nr. 85 "Kārtība, kādā administratīvajā lietā iemaksā, atmaksā un atlīdzina valsts nodevu un iemaksā un atmaksā drošības naudu" 20. punktu  nepareizi iemaksātu drošības naudu atmaksā, ja attiecīgs iesniegums Tiesu administrācijā vai Augstākajā tiesā iesniegts triju gadu laikā no dienas, kad drošības nauda ir iemaksāta.

Kompetences kontu administrēšanā un maksājumu atmaksāšanā

Valsts nodevas, kancelejas nodevas un tiesas uzliktā naudas soda atmaksu atbilstoši likuma "Par nodokļiem un nodevām" 28.panta pirmajai daļai veic Valsts ieņēmumu dienests un pieteikums par veiktās iemaksas atmaksu iesniedzams Valsts ieņēmumu dienestā, pievienojot Tiesu administrācijas atzinumu vai tiesas nolēmumu par maksājuma atmaksāšanu.

Drošības naudas, ar lietas izskatīšanu vai brīdinājuma izsniegšanu saistīto izdevumu, depozīta maksājumu un citu maksājumu atmaksu atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumu Nr. 589 "Tiesu administrācijas nolikums" 4.5.4 apakšpunktam veic Tiesu administrācija pēc personas pieprasījuma un atbilstoši tiesas nolēmumam (ja tāds paredzēts normatīvajos aktos).

Tiesu jomas Valsts kases kontu saraksts un kontiem atbilstošās kompetentās iestādes atrodamas šeit: TIESU JOMAS KONTU SARAKSTS

Tiesu administrācijā iesniegumu var iesniegt šādos veidos:

- to iesniedzot personīgi Tiesu administrācijā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010

vai

- pa pastu (uz adresi: Tiesu administrācijai Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010)

vai

- elektroniski (izmantojot portālu www.latvija.lv)

vai

- pa e-pastu (šādu iesniegumu nepieciešams parakstīt ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu).

Informatīvais tālrunis: 67063800, e-pasts: kanceleja@ta.gov.lv

Metodiskais materiāls “Naudas līdzekļu atmaksāšanas process Tiesu administrācijā”

Iesnieguma par naudas līdzekļu atmaksu veidlapa atrodama šeit:

Iesniegums par naudas līdzekļu atmaksāšanu (docx)

Iesniegums par naudas lūdzekļu atmaksāšanu  (pdf)

Gadījumos, kad nostiprinājuma lūguma iesniegšanai zemesgrāmatu nodaļā samaksātā valsts vai kancelejas nodeva nav izmantota vai veikta tās pārmaksa, izmantojiet vienotā iesnieguma formu, lai saņemtu nodevas atmaksu. Iesnieguma formas pieejamas šeit:  DOCX formātā un ODT formātā.