Noslēgušās mācības

Noslēgušās mācības

Lietišķā latviešu valoda

ESF projekta “Justīcija attīstībai” (Nr.3.4.1.0/16/I/001) ietvaros periodā no 04.09.2018.  līdz 28.02.2019. tika rīkotas mācības lietišķajā latviešu valodā.

Mācību mērķis bija sniegt priekšstatu par latviešu valodas stiliem, to klasifikāciju un funkcionēšanu, kā arī sniegt zināšanas par lietišķās komunikācijas pamatiem, lietišķo rakstu valodas stilu, apgūt un lietot lietišķu leksiku un terminoloģiju, veidojot tiesu nolēmumus, kā arī pilnveidojot lietišķās saskarsmes, t.sk. lietišķas sarakstes, iemaņas darbā ar sabiedrību. Mācības kopumā apmeklēja 101 tiesnesis, 372 tiesu darbinieki un 6 politikas ieviesēji. 

Ņemot vērā ierobežoto apmācāmo personu skaitu un lielo interesi no tiesnešu un tiesas darbinieku puses, mācības lietišķajā latviešu valodā nebija iespējams apmeklēt visiem interesentiem, tāpēc piedāvājam ikdienas darbā pielietot mācību materiālus, kas izmantoti kursa apguvē.

Mācību materiālu lejupielādēt šeit.

Mācības par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu un apkarošanu

ESF projekta ,,Justīcija attīstībai” (Nr.3.4.1.0/16/I/001) ietvaros, īstenojot Eiropas Komisijas (EK) Strukturālo reformu atbalsta programmu (Structural reforms support program), sadarbībā ar Finanšu ministriju un Valsts administrācijas skolas (VAS) projektu ,,Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” periodā no 2017.gada maija līdz 2019.gada jūnijam tika rīkotas mācības ,,Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana” (NILLN).

Mācībās izvirzīts mērķis stiprināt Latvijas tiesību aizsardzības un kompetento iestāžu kapacitāti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas risku mazināšanai, piedaloties dažādu institūciju pārstāvjiem.

Projektā kopumā zināšanas papildināja 209 personas (tiesneši, prokurori, Kontroles dienesta darbinieki, tiesnešu palīgi) šādas tēmās: ,,NILLN izpratnes padziļināšana”; ,,Līdzekļu atgūšana”, ,,Pieeja NILLN lietu izmeklēšanā”; ,,FINTECH”; ,,Digitālās tehnoloģijas”; ,,Intervēšanas tehnikas noziedzīgi iegūtu līdzekļu izmeklēšanā”, ,,Finanšu noziegumu analīze un izmeklēšanas tehnika”; ,,Augsta līmeņa apmācības NILLN/CFT jomā FKTK un Latvijas Bankai”; ,,Kontrolējošo iestāžu vadība”; ,,Starptautiskās operācijas”; ,,Specializētas apmācības tiesnešiem “Pieeja NILLN lietu izmeklēšanā””.

Tāpat mācību ietvarā notikušas trīs starpinstitūciju projektu sanāksmes un trīs meistarklases par maksātnespējas lietām.

Mācības nodrošināja Nīderlandes Finanšu informācijas un izmeklēšanas dienesta (FIOD) pārstāvji.