Administratīvās rajona tiesas projekts PA-GRO-1280 “Objektīvās izmeklēšanas principa piemērošana

Objektīvās izmeklēšanas principa piemērošana


Ārvalstu finanšu instrumenta vai attīstības sadarbības programmas nosaukums: 
Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma "Valsts administrācija"

Projekta nosaukums un numurs: “Objektīvās izmeklēšanas principa piemērošana”, PA-GR0-1280

Projekta partneri:

1. Vekšes (Växjö) Zemes un vides tiesa vai Stokholmas Administratīvā tiesa (notiek sarunas par iespēju apmeklēt šīs tiesas, bet nav skaidrs, kura no tām būs projekta partnere).

2. Somijas Augstākā administratīvā tiesa.

Plānotais īstenošanas laiks: 09.-12.2019.

Projekta mērķis ir iepazīties ar Zviedrijas un Somijas tiesu pieredzi darbā ar objektīvās izmeklēšanas principa piemērošanu nodokļu un vides lietās, apspriest kopīgo un atšķirīgo, salīdzināt izmantoto darba metožu efektivitāti. Nodokļu lietās projekta ietvaros tiks aplūkoti tādi jautājumi kā tiesas, nodokļu iestādes un nodokļu maksātāja loma objektīvās patiesības noskaidrošanā, objektīvās izmeklēšanas robežas vienlīdzības principa nodrošināšanā un pierādīšanas nastas praktiska īstenojamība. Savukārt vides lietās projekta ietvaros tiks apskatīts jautājums par objektīvās patiesības noskaidrošanu gadījumos, kad strīda risināšana prasa speciālas zināšanas attiecīgajā nozarē.

Tiesneši iepazīstas ar zviedru kolēģu pieredzi objektīvās izmeklēšanas principa piemērošanā

Tiesneši iepazīstas ar somu kolēģu pieredzi objektīvās izmeklēšanas principa piemērošanā