Saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Par tiesu varu" Tiesu administrācija ir tieslietu ministra padotībā esošā tiešās valsts pārvaldes iestāde, kas organizē un nodrošina apgabaltiesu un rajonu (pilsētu) tiesu administratīvo darbu. Tiesu administrācija darbību nosaka 2014. gada 30. septembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 589 "Tiesu administrācijas nolikums", kas izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16. panta pirmo daļu. 

Tiesu administrācijas galvenās funkcijas ir organizēt un nodrošināt 6 apgabaltiesu un 8 rajonu (pilsētu) tiesu administratīvo darbu, nodrošināt iestādes pārziņā un turējumā esošo valsts informācijas sistēmu darbību un attīstību, kā arī nodrošināt Tiesu ekspertu padomes un Tiesu ekspertu reģistra darbību.

Informācija publicēta saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa  noteikumiem Nr. 225 "Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām”.

Tiesu administrācijas un rajonu (pilsētu) tiesu aktuālās tāmes ir apskatāmas šeit.