Statuss:
Noslēdzies

attēls

Ārvalstu finanšu instrumenta vai attīstības sadarbības programmas nosaukums: Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma "Valsts administrācija"

Projekta nosaukums un numurs: “Specializēto tiesu izveide”, PA-GR0-1354

Projekta partneri:

1. Dānijas Jūras un komerclietu Augstākā tiesa (The Danish Maritime and Commercial High Court)

2. Stokholmas Administratīvās tiesas Migrācijas tiesa (Migration Court at the Administrative Court in Stockholm)

 

Plānotais īstenošanas laiks: 2022.gada 1.ceturksnis

OECD ģenerālsekretārs uzsver, ka Latvijas vēlme izveidot specializēto tiesu, stiprinot tiesnešu specializāciju ekonomiskajos jautājumos, atbilst OECD 2018. un 2019.gada pārskatos izteiktajām rekomendācijām par Latviju.

Efektīva komerctiesību un krimināltiesību piemērošana ekonomikas jautājumos ir būtiska funkcionējošai un plaukstošai ekonomikai un uzņēmējdarbības attīstībai. Efektīva izpilde ir atkarīga no saprātīgas strīdu izšķiršanas un tiesu sistēmas komerclietās, ieskaitot specializētās tiesas un alternatīvos strīdu izšķiršanas mehānismus. Specializēšanās ekonomiskajos jautājumos var būt noderīga, lai uzlabotu sarežģītāku tiesas lietu izskatīšanu, kurām nepieciešama īpaša kompetence, ieskaitot kompetenci ārpus likuma, piemēram, par bankrotu, intelektuālo īpašumu vai lietām, kurās jārīkojas atšķirīgi, lai labāk atspoguļotu konkrētas tiesas lietotāju grupas vajadzības, piemēram, biznesa lietas. Tajā pašā laikā specializāciju var saistīt ar dažiem riskiem.

Vizītes laikā plānots tikties ar tiesnešiem, kuri strādā Ziemeļvalstu specializētajās tiesās – iepazīties ar kolēģu darbu specifiku un sarežģītākajām lietām, kuras nācies izskatīt.

Pieredzes apmaiņas vizīšu mērķis ir iepazīties ar juridisko jautājumu risināšanas efektivitāti, paaugstinot tiesas spriešanas kvalitāti, veicinot tiesu prakses vienveidību un paredzamību, un vēl plašākā mērogā – stiprinot uzņēmējdarbības vidi un investīciju piesaisti.