Eiropas Sociālāl fonda projekta “Justīcija attīstībai” (Nr. 3.4.1.0/16/I/001) ietvaros noslēgts līgums ar Latvijas Universitāti “Par saturiski juridisko mācību, izmantojot tiesu prakses apkopojumu, nodrošināšanu”, kura ietvaros izstrādāti četrpadsmit tiesu prakses apkopojumi.

majaslapas

Latvijas Universitāte Juridiskā fakultāte

Eiropas Sociālā fonda projekts “Justīcija attīstībai” (Nr. 3.4.1.0/16/I/001)

 

TIESU PRAKSES APKOPOJUMI

 

Nr.

Tiesību nozare

Tiesību joma

Pētnieks/ i

Temats

1.

1. Darba tiesības

1.1. Administratīvo tiesību joma

E. Danovskis

Ar darba tiesiskajām attiecībām saistīti administratīvo tiesību jautājumi (apkopojot maksimāli plašu jautājumu loku, piemēram, neveikti nodokļu maksājumi, Valsts darba inspekcijas jautājumi u.t.t.)

2.

1.2. Krimināltiesību joma

D. Hamkova

V. Liholaja

Noziedzīgie nodarījumi darba tiesisko attiecību vidē

3.

1.3. Civiltiesību joma

K. Dupate

Tiesu prakse darba tiesībās; Eiropas Savienības tiesību un tiesu prakses, kā arī starptautisko konvenciju ietekme darba tiesību vidē (tiesu prakse, normatīvā regulējuma salīdzinājums)

4.

2. Nodokļu tiesības

2.1. Administratīvo tiesību joma

E. Danovskis

Nodokļu administrēšanas kontrole tiesās, pašvaldību administrētie nodokļi, iedzīvotāju ienākuma nodoklis

5.

2.2. Krimināltiesību joma

 

V. Liholaja

Noziedzīgie nodarījumi nodokļu jomā (vispārīgi un arī jo īpaši izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, muita, akcīze, u.c.)

6.

2.3. Civiltiesību joma

 

J. Kārkliņš

Tiesu prakse zaudējumu - nodokļu maksājumu - piedziņas lietās

7.

3. Tiesu prakse uzņēmējdarbības vides uzraudzībā

3.1. Krimināltiesību joma

V. Liholaja

 

Tiesiskā aizsardzība, maksātnespēja, negodīga konkurence un komercprakse, maldinoša reklāma, atbildība uzņēmējdarbībā, tai skaitā uzņēmējdarbības reģistrēšana, amatpersonu atbildība

8.

3.1.1 PIL piemērošana juridiskām personām

K. Strada-Rozenberga

Piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošana juridiskām personām

9.

3.2. Civiltiesību joma

J. Rozenfelds

Intelektuālā īpašuma tiesību joma

10.

4. Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizēšana

4.1. Krimināltiesību joma

V. Liholaja

Krimināllikumā paredzētā atbildība; tendences (priekšlikumi grozījumiem) nacionālajās, Eiropas Savienības un starptautiskajās tiesībās. Tiesu prakse

11.

4.2. Civiltiesību joma

 

J. Kārkliņš

Tiesu prakse kaitējuma kompensāciju lietās; Eiropas Savienības tiesību un tiesu prakses salīdzinājums

12.

5. Tiesu prakse interneta tiesībās

5.1. Administratīvo tiesību joma (Datu apstrāde)

J.Priekulis

E.Danovskis

Datu apstrādes joma

13.

5.2. Krimināltiesību joma

 

D. Hamkova

J. Janums

V. Liholaja

Krimināllikumā paredzētā atbildību par kibernoziegumiem; Problēmas un tendences Eiropas Savienības un starptautiskajā regulējumā kibernoziegumu jomā; Jo īpaši: tiesu prakse Krimināllikuma 193.1 panta piemērošanā un tā norobežošana no Krimināllikuma 193.panta

14.

5.3. Civiltiesību joma

V. Mantrovs

Atbildētāja noteikšana; Jurisdikcija un piemērojamais likums Eiropas Savienības tiesību regulējums un prakse