Projekta ietvaros plānots izstrādāt un ieviest lietu iznākuma prognozi atsevišķās civillietu kategorijās (tiešsaistes palīgrīks), piemēram, vienkāršotās procedūras lietās un citās prasībās par naudas piedziņu. Darbības mērķis ir sekmēt uzticēšanos tiesu varai un veicināt tiesu pieejamību, kā arī sniegt ieguldījumu tiesu kapacitātes stiprināšanā, uzlabot tiesu procesa efektivitāti un kvalitāti un samazināt tiesvedības termiņus. Darbības ietvaros tiks nodrošināta konceptuālā lietu iznākuma prognozes risinājuma sagatavošana, programmatūras tehniskās specifikācijas prasību izstrāde, lietu iznākumu prognozes moduļa izstrāde un ieviešana, kā arī izstrādes kvalitātes uzraudzība. 2018. gada otrajā ceturksnī noslēgts līgums ar iepirkuma uzvarētāju un uzsākts darbs pie darba uzdevuma sagatavošanas lietu iznākuma prognozes atsevišķās civillietu kategorijās izstrādes. Rīku plānots izstrādāt 2019.gada pirmajā ceturksnī.