Tiesu prakses apkopojumi

Lai veicinātu ātrāku lietu izmeklēšanu un iztiesāšanu, nodrošinot tiesu prakses vienotību un stiprinātu komersantu paļāvību un uzticību tiesu sistēmai, plānots izstrādāt judikatūras un tiesu prakses apkopojumus. 

Rokasgrāmata

Projekta ietvaros izstrādāta rokasgrāmata par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 655/2014, ar ko izveido Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma procedūru, lai atvieglotu pārrobežu parādu piedziņu civillietās un komerclietās. 

Rokasgrāmata

Projekta ietvaros izstrādāta rokasgrāmata “Latviešu valoda tiesu nolēmumos".

Tiesu klientu apkalpošanas standarts

Lai uzlabotu klientu apkalpošanas kvalitāti, projekta ietvaros izstrādāts vienots klientu apkalpošanas standarts. Standartu izmanto tiesu darbinieki, kas iesaistīti pakalpojuma sniegšanā, lai veidotu vienotu izpratni par klientu apkalpošanu (tostarp palīdzētu jaunajiem tiesas darbiniekiem uzsākt darba gaitas).

Standarts tiesu klientiem sniedz informāciju par tiesu sistēmas vērtībām un kvalitātes kritērijiem. Standarts sniedz iespējas Tiesu administrācijai veikt pakalpojumu pilnveides pasākumus.

Klientu apkalpošanas standarta mērķis ir panākt, lai visi tiesu darbinieki, neatkarīgi no to iesaistes pakāpes klientu apkalpošanā, izprastu klientu apkalpošanas pamatprincipus un katra individuālo lomu to nodrošināšanā. Standarts ietver tiesu sistēmas vērtību atspoguļojumu un solījumu klientiem par kvalitātes līmeni, kādā tiks nodrošināta klientu apkalpošana un pakalpojumu sniegšana. Standarts nodrošina vienotu izpratni un kvalitātes standartu rajonu (pilsētu) tiesās un apgabaltiesās, neatkarīgi no atrašanās vietas.