Statuss:
Noslēdzies

attēls

Ārvalstu finanšu instrumenta vai attīstības sadarbības programmas nosaukums: Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma "Valsts administrācija"

Projekta nosaukums un numurs: “Pacientiem nodarītā kaitējuma kompensēšana”, PA-GR0-1378

Projekta partneri:

1. Zviedrijas Pacientu sūdzību dienests un apdrošinātāji Löf (Patient Claims Panel, Löf (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag))
2. Norvēģijas sistēma pacienta traumu kompensēšanai (NPE) (The Norwegian System of Patient Injury Compensation (NPE))

Plānotais īstenošanas laiks: 2022.gada 1.ceturksnis

Projekta mērķis ir ir dot Administratīvās rajona tiesas un Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesnešiem iespēju iepazīties ar ārvalstu pieredzi pacientu dzīvībai vai veselībai nodarītā kaitējuma, kā arī ārstniecības izdevumu atlīdzināšanā. Projekta ietvaros plānots gūt plašāku informāciju par kaitējuma atlīdzināšanas procesu Zviedrijā un Norvēģijā, iepazīt šo valstu iestāžu izpratni par pacienta dzīvībai un veselībai nodarītā kaitējuma jēdzienu, gūt ieskatu par kaitējuma esības un cēloņsakarības konstatēšanu kompleksās situācijās, apspriest pieredzējuša speciālista konceptu, kā arī kaitējuma apmēra noteikšanā izmantotos kritērijus un to nozīmi. Iepazīstoties ar ārvalstu iestāžu pieredzi, būtu iespējams veidot izvērstāk argumentētus tiesu nolēmumus. Gūstot priekšstatu par ārvalstu iestāžu izmantotajām darba metodēm, iespējams, varētu efektivizēt arī administratīvo lietu izskatīšanas procesu.