Statuss:
Īstenošanā
ERAF logo

Ārvalstu finanšu instrumenta vai attīstības sadarbības programmas nosaukums: Eiropas Reģionālās attīstības fonds 

Projekta nosaukums un numurs: “Fizisko personu datu pakalpojumu modernizācija”, projekts Nr. 2.2.1.1/17/I/006 (vienošanās par projekta īstenošanu parakstīta 2018.gada 8.martā)

Projekta ieviešanas periods: Projekta darbību īstenošanas laiks ir 36 mēneši pēc vienošanās noslēgšanas.

Projekta finansējums (EUR):

- kopējais projekta finansējums: 5 000 000.00 EUR

- ārvalstu finansējums: 4 250 000.00 EUR (85%)

- līdzfinansējums: 750 000.00 EUR (15%)

Saņēmējs: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (Tiesu administrācija ir projekta partneris ar plānoto finansējumu 27 000 EUR)

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts “Fizisko personu datu pakalpojumu modernizācija” (Projekts) paredz ieviest publisko pakalpojumu daudzkanālu piegādes tehnoloģisko nodrošinājumu vienlaikus ar centralizēto platformu un infrastruktūras attīstību valsts pārvaldē. Projekta mērķi noteikti tā, lai tie veicinātu programmas “PMLP un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vesto reģistru un Valsts ieņēmumu dienesta sistēmu un pakalpojumu modernizācija uz atjaunināto platformu un infrastruktūras bāzes” (Programma) mērķu sasniegšanu, kā arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izvirzīto mērķu īstenošanu attiecībā uz publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidi, kas izriet no Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveides mērķa: „Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveides mērķis ir nodrošināt iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu pakalpojumu izveidi un sniegšanu, lai samazinātu administratīvo slogu, uzlabotu pakalpojumu pieejamību, veicinātu valsts pārvaldes efektivitāti un caurskatāmību, ieviešot sistemātisku pieeju vienotas un koordinētas publisko pakalpojumu attīstības politikas un regulējuma izstrādē, nodrošinot pilnveides procesu koordināciju un vadību, tai skaitā, veicinot institucionālo sadarbību un nodrošinot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iespēju visaptverošu un koordinētu pielietošanu valsts pārvaldes procesu pilnveidē un pakalpojumu sniegšanā.”

Projekta mērķis:

  1. Nodrošināt vienotu un centralizētu ārzemnieku reģistrēšanu un uzskaiti publiskajā pārvaldē.
  2. Atvērt Latvijas elektronisko vidi ārzemniekiem, nodrošinot iespēju ārzemniekiem izmantot publiskās pārvaldes e-pakalpojumus.
  3. Atvieglot personai piešķirto statusu pārvaldību un apliecināšanu.
  4. Nodrošināt ziņu pieejamību par e-adreses statusu fiziskai personai.


Projekta līgumā un normatīvajos aktos noteiktie projekta īstenošanas, pēc īstenošanas un ilgtspējas nosacījumi:

Projekts skar visas personas, par kurām iekļautas ziņas Iedzīvotāju reģistrā. Mērķgrupas lielums uz 2017.gada 5.jūliju ir 2 288 877 personas. Vēl viena Projekta mērķa grupa ir citu valstu pilsoņi. Atbilstoši konceptuālajā ziņojumā par Fizisko personu reģistru minētajam, citu valstu pilsoņu mērķgrupas aptuvenais skaitliskais lielums 26 030 personu ik gadu (Valsts ieņēmumu dienesta klienti – 8 000, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra klienti – 430, rajona (pilsētas) tiesas zemesgrāmatu nodaļu klienti – 100, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras klienti – 900, Nacionālā veselības dienesta klienti – 50, PMLP klienti – 6 100, Valsts robežsardzes klienti – 350, zvērinātu notāru klienti – 10 000, savukārt, izmantojot Latvijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības starpniecību, dokumentus brīvprātīgai reģistrācijai iesniegtu vēl 100 personas).

Plānotie Projekta risinājumi tiks izmantoti valsts, pašvaldību institūcijās un privātajā sektorā. Galvenās iestādes, kas izmantos Projekta ietvaros radītos risinājumus būs PMLP, pašvaldības, Latvijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstīs, Tieslietu ministrija, zvērināti notāri, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs, Valsts ieņēmumu dienests, rajona (pilsētas) tiesas zemesgrāmatu nodaļas, Valsts robežsardze, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Nacionālais veselības dienests, banku sektors, tiesu izpildītāji, maksātnespējas administratori, u.tml.

Lai nodrošinātu IKT koplietošanas pakalpojuma un saistīto procesu ieviešanu, tiks veiktas izmaiņas atbilstošajos tiesību aktos. Pilns tiesību aktu saraksts (t.sk. atbildīgās iestādes un termiņi), kuros veicamas izmaiņas iekļauts „Fizisko personu reģistra konceptuāls ziņojums” (apstiprināts 2016.gada 11.augustā ((prot. Nr. 39 39. §)), MK rīkojums Nr.439). Tiesiskais regulējums tiks izstrādāts termiņā, kas nepārsniegs projekta īstenošanas termiņu, t.i., laika posmā līdz 2020.gada 31.decembrim.

Tiesu administrācijas kā partnera izvēles pamatojums (t.sk., ieguldījumi projektā un ieguvumi no dalības projektā), detalizētāk aprakstīts „Konceptuālajā ziņojumā par Fizisko personu reģistru”, kas apstiprināts ar Ministru kabineta 2016.gada 11.augusta rīkojumu Nr. 439. Vienota visu fizisko personu reģistrācija dotu iespēju Tiesu administrācijai iegūt aktuālas ziņas par visiem nekustamo īpašumu īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem, kas nepieciešamas Valsts vienotajai zemesgrāmatai un Valsts zemes dienestam, un tiesu procesa dalībniekiem, kas nepieciešamas Valsts vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai un Tiesu informatīvajai sistēmai, kā arī automatizēt informācijas apmaiņu ar citiem valsts reģistriem, kuros ir iekļautas ziņas par ārvalstnieku.

Projekta ietvaros paredzēts, ka Tiesu administrācija kā Projekta partneris piedalīsies Projekta aktivitātēs „FPRIS programmatūras izstrāde”, „Datu apmaiņas funkcionalitātes izveidošana ārzemnieku datu reģistrēšanai un vārda un uzvārda atveidei latviešu valodā”, „Jaunu pakalpojumu izstrāde un esošu pakalpojumu pilnveidošana” un „Administratoru un lietotāju apmācība”.