e-lieta

Publicēts 16.05.2024

https://www.ta.gov.lv/lv/jaunums/e-lietas-platforma-integres-vel-tris-iestazu-informacijas-sistemas

 

Publicēts 03.04.2024

https://ir.lv/2024/04/03/lai-tieslietu-sistema-butu-pieejama-katra-iedzivotaja-datora-un-talruni/

 

Publicēts 21.03.2024

https://www.ta.gov.lv/lv/jaunums/turpinas-e-lietas-programmas-2-posma-ieviesana

 

Publicēts 29.02.2024

https://www.ta.gov.lv/lv/jaunums/publisko-pakalpojumu-digitalizacija-tieslietu-nozare-sasniegtais-un-nakotnes-izaicinajumi

 

Publicēts 21.02.2024

https://www.ta.gov.lv/lv/jaunums/eksperti-parruna-e-lietas-aktualitates

 

Publicēts 01.12.2023.

https://www.ta.gov.lv/lv/jaunums/tiesu-administracija-informe-par-aktualo-tiesu-darba-digitalizacija

 

Publcēts 18.08.2023.

https://www.ta.gov.lv/lv/jaunums/noslegta-trispuseja-vienosanas-par-e-lietas-2-posma-istenosanu

 

Publicēts 24.01.2023.

https://www.ta.gov.lv/lv/jaunums/valdiba-atbalstijusi-e-lietas-otra-posma-ieviesanu

 

Publicēts 17.06.2022.

https://www.ta.gov.lv/lv/jaunums/tieslietu-ministrs-janis-bordans-uz-pirmo-sedi-sasaucis-e-lietas-uzraudzibas-padomi

 

Publicēts 10.03.2022.

https://www.ta.gov.lv/lv/jaunums/tm-nosledzies-darbs-pie-tiesiska-regulejuma-pielagosanas-e-lietas-ieviesanai-un-sekmigai-darbibai

Publicēts 17.02.2022.

https://www.ta.gov.lv/lv/jaunums/saeima-otraja-lasijuma-atbalstija-e-lietas-koplietosanas-risinajumu-platformas-likumprojektu

Publicēts: 14.02.2022.

https://www.ta.gov.lv/lv/jaunums/pakapeniski-uzsak-e-lietas-ieviesanu-soda-izpilde

Publicēts: 08.02.2022.

https://www.ta.gov.lv/lv/jaunums/tiesu-administracija-dalas-pieredze-par-e-lietas-funkcionalitati-elektroniskai-lietu-sadalei

Publicēts: 20.01.2022.

https://zinas.tv3.lv/zinatne-un-tehnologijas/tehnologijas/pirmo-reizi-tiesas-sede-pilniba-notiek-e-lietas-formata/

Publicēts: 13.01.2022.

https://www.ta.gov.lv/lv/jaunums/rigas-pilsetas-latgales-priekspilsetas-tiesa-pirmo-reizi-izskatijusi-e-kriminallietu

Publicēts: 16.12.2021.

https://www.diena.lv/raksts/viedokli/latvija/ari-tiesvedibas-sistema-digitalizejas-14272566?fbclid=IwAR3scj4SOKfmqGmTycwQN-U_plXLfly6_hnDOW4AJIyzgtsg8yT2TCwoT34

 Publicēts: 01.12.2021.

https://www.ta.gov.lv/lv/jaunums/no-sodienas-1-decembra-lidzsinejo-tiesu-portalu-manastiesaslv-aizstas-jaunais-portals-elietalv

Publicēts: 01.12.2021.

https://www.delfi.lv/news/national/politics/lidzsinejo-tiesu-majaslapu-aizstas-e-lieta.d?id=53816389

Publicēts: 01.12.2021.

https://lvportals.lv/skaidrojumi/335287-e-lieta-informacijas-un-komunikacijas-tehnologiju-risinajumu-kopums-2021

Publicēts: 25.11.2021.

https://www.tm.gov.lv/lv/jaunums/saeima-konceptuali-atbalsta-regulejumu-vienotai-un-koordinetai-e-lietas-darbibas-nodrosinasanai

Publicēts: 23.11.2021.

https://www.ievp.gov.lv/lv/jaunums/ieslodzijuma-vietu-parvalde-uzsak-personala-apmacibas-e-lietas-pakapeniskai-ieviesanai-soda-izpildes-procesa

Publicēts: 23.11.2021.

https://www.ta.gov.lv/lv/jaunums/uzsak-macibu-vebinarus-tiesnesiem-un-tiesu-darbiniekiem-par-e-lietas-normativo-regulejumu

Publicēts: 22.11.2021.

https://www.ta.gov.lv/lv/galerija/no-2021gada-1decembra-jaunais-e-lietas-portals-wwwelietalv

Publicēts: 14.11.2021.

https://www.delfi.lv/bizness/versijas/janis-jurkans-e-lietas-projekta-veiksmiga-ieviesana-tikai-sadodoties-rokas.d?id=53774077

Publicēts: 12.11.2021.

https://www.ta.gov.lv/lv/jaunums/nosledzies-darbs-pie-procesualo-likumu-pienemsanas-e-lietas-ieviesanai

Publicēts: 10.11.2021.

https://www.ta.gov.lv/lv/jaunums/e-lietas-koplietosanas-risinajumu-platformas-likums-nodrosinas-koordinetu-e-lietas-darbibu

Publicēts: 29.10.2021.

https://www.ta.gov.lv/lv/jaunums/e-lietas-projekta-ieviesanas-pirmais-posms-tuvojas-noslegumam

Publicēts: 09.08.2021.

https://www.ta.gov.lv/lv/jaunums/e-pakalpojumu-attistiba-tiesas-butisku-paatrinajumu-iedevusi-covid-19-pandemija

Publicēts: 23.03.2021.

https://www.ta.gov.lv/lv/jaunums/tiek-veikti-nepieciesamie-soli-pakapeniskai-e-lietas-pirma-posma-ieviesanai

Publicēts: 23.12.2020.

https://www.ta.gov.lv/lv/jaunums/pirmo-reizi-kada-no-tiesam-lieta-izskatita-e-formata

 

Publicēts: 07.11.2020.

https://juristavards.lv/doc/275872-automatizeto-procesu-robotizacija-un-datu-pieejamiba/

 

Publicēts : 22.11.2019.

Armēnijas delegācija iepazīstas ar Tiesu administrācijas paveikto tieslietu jomā

 

Publicēts: 09.05.2019.

Igaunijas Tieslietu ministrija pārņem labāko praksi no Tiesu administrācijas

 

Publicēts: 06.03.2019.

https://www.ta.gov.lv/lv/jaunums/deputati-atzinigi-verte-paveikto-e-lietas-ieviesana

 

https://www.ta.gov.lv/LV/aktualitates_17/informacija_54/igaunijas_tieslietu_ministrija_parnem_labako_praksi_no_latvijas.html_C2061

 

https://www.ta.gov.lv/UserFiles/Faili/Armnijas_delegcija_iepazstas_ar_Tiesu_administrcijas_paveikto_tieslietu_jom.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ERAF projekts "Jaunās paaudzes Integrētā iekšlietu                               informācijas sistēma"(IIIS2)

elieta

 

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs 2020.gada 15.aprīlī uzsāka Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" ietvaros projekta Nr.2.2.1.1/19/I/010 "Jaunās paaudzes Integrētā iekšlietu informācijas sistēma" (turpmāk – projekts) īstenošanu. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Valsts policiju, Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūru un Tiesu administrāciju.

Projekta mērķis ir izveidot vienotu un efektīvu pārbaužu un pirmstiesas izmeklēšanas procesu elektronisku pārvaldības sistēmu, nodrošinot pamatu e-lietas izveidei, samazinot izmeklēšanas termiņus un izdevumus, kā arī nodrošinot datu pieejamību sabiedrībai.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 3 800 000 EUR, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 3 230 000 EUR un valsts budžeta finansējums 570 000 EUR.

Projekta īstenošana ir plānota 36 mēnešu laikā, sākot no 2020.gada 15.aprīļa.

Projekta īstenošanas laikā (līdz 2022.gada 25.jūlijam) paveikts:

  • Noslēgti sadarbības līgumi ar projekta partneriem (Tiesu administrācija, Valsts policija, Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūru);
  • Veikta biznesa procesu un biznesa prasību specifikāciju izstrāde, IIIS2 platformas arhitektūras definēšana un tehniskās specifikācijas izstrāde par pirmstiesas izmeklēšanas posmu no informācijas/iesnieguma saņemšanas brīža līdz lietas nodošanai prokuratūrai;
  • Izsludinātais atklātais konkurss par IIIS2 izstrādi beidzies bez rezultāta;
  • Pirms atkārtotas iepirkuma procedūras izsludināšanas, veiktas 2 priekšizpētes. Pretendentiem tika lūgts norādīt indikatīvo līgumcenu, nodrošinot IS izstrādi, atbilstoši sagatavotajai IIIS2 tehniskajai specifikācijai;
  • Lai saņemtu detalizētāku informāciju par iespēju Projektu īstenot esošā Projekta termiņa un finansējuma ietvaros un spētu pieņemt pamatotus un argumentētus lēmumus par turpmāk veicamajām darbībām Projekta veiksmīgai realizācijai, IeM IC veica 2 priekšizpētes, rezultātā samazinot tehnisko prasību apjomu un pagarinot projekta īstenošanas termiņu;
  • 27.02.2022. ir izsludināts jauns iepirkums Nr. IeM IC 2021/22 "Jaunās paaudzes Integrētās Iekšlietu informācijas sistēmas (IIIS2) programmatūras izstrāde un uzturēšana", iepirkuma procedūra turpinās;
  • Turpinās izstrāde meklēšanas procesu moduļa ieviešanai (iepirkums Nr. IeM IC 2020/30 “Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Informācijas sistēmu pilnveidošana uz 4 gadiem”);
  • Turpinās izstrāde ieroču aprites procesa moduļa ieviešanai (iepirkums Nr. IeM IC 2020/31 “Apsardzes darbības reģistra izstrāde un uzturēšana”);
  • saņemts konceptuāls saskaņojums no VARAM projekta termiņa pagarinājumam.

 

 

 Kontaktpersona:

IeM IC Projektu un attīstības vadības nodaļas vadītājs Vladimirs Rojenko

e-pasts: vladimirs.rojenko@ic.iem.gov.lv