Statuss:
Īstenošanā

 

ta

Projekta mērķis ir izveidot vienotu tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru, prokuroru palīgu un izmeklētāju (starpdisciplināros jautājumos, kas būtiski efektīvai tiesas spriešanai) kvalifikācijas pilnveides mācību centru kā ilgtspējīgas un stabilas sistēmas pamatu, nodrošinot iespēju ilgtermiņā plānot, izstrādāt un realizēt mācību programmas, t. sk., attīstīt pētniecības virzienu un nodrošināt pamatu centra konkurētspējai Eiropas un pasaules līmenī.

Projekta mērķa grupa ir tiesneši, tiesu darbinieki, prokurori, prokurora palīgi (un citas prokurora atbalsta personāla grupas, piemēram, juristi un padomnieki) un izmeklētāji starpdisciplinārajos jautājumos.

Projektā paredzētās darbības:

 • esošās situācijas novērtējums un mācību vajadzību apzināšana;
 • 10 mācību programmu izstrāde:
  • tiesnešiem ar pieredzi līdz 3 gadiem,
  • prokuroriem ar pieredzi līdz 3 gadiem,
  • tiesnešiem ar pieredzi (3 un vairāk gadi),
  • prokuroriem ar pieredzi (3 un vairāk gadi),
  • tiesu darbiniekiem, uzsākot darbu tiesā,
  • prokuroru palīgiem, uzsākot darbu prokuratūrā,
  • tiesu darbiniekiem ar pieredzi,
  • prokuroru palīgiem ar pieredzi,
  • starpdisciplinārai auditorijai,
  • vadītājiem tiesā un prokuratūrā,
 • programmu ieviešana un aktualizēšana;
 • mācību resursu izveide (mācību materiāli, pieeja juridiskās literatūras datu bāzēm, bibliotēka);
 • tieslietu akadēmijas kapacitātes izveidošana, t.sk., darbinieku un lektoru apmācības, starptautiskās sadarbības veidošana, pētniecības attīstīšana;
 • telpu aprīkošana.

Lai nodrošinātu Tieslietu akadēmijas mērķa grupu iesaisti mācību vajadzību definēšanā un satura izstrādē, tiek piesaistīti Projekta partneri – Augstākā tiesa, Ģenerālprokuratūra un Iekšlietu ministrija – kā arī plānots apzināt Latvijas un ārvalstu mācību centru labo praksi, ko būtu iespējams pielāgot un pārņemt Projekta mērķa sasniegšanai. 

Projekta īstenotājs ir Tiesu administrācija, un tā ieviešanas laiks ir no 2023. gada 1. janvāra līdz 2026. gada 30. jūnijam, kopējais Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda finansējums ir 7,5 miljoni eiro.

 

i