2018.gada 31.janvārī noslēgtais līgums paredz 47 seminārus Eiropas tiesībās par 11 tēmām:

 • Izmaiņas Eiropas uzņēmējdarbības tiesībās un korporatīvajā pārvaldībā
 • ES konkurences tiesības
 • Pārrobežu maksātnespēja un jaunākās izmaiņas ES tiesību aktos
 • Eiropas tiesību akti publisko iepirkumu jomā, tajā skaitā valsts atbalsts un tiesvedība
 • Eiropas intelektuālā īpašuma tiesības
 • Efektīva finanšu un kriminālnoziegumu izmeklēšana, e-pierādījumi (ES sistēma) (plus e-modulis)
 • Procesuālie standarti. Pamattiesības
 • Pārrobežu sadarbība civillietās (plus e-modulis)
 • Pārrobežu sadarbība krimināllietās (plus e-modulis)
 • Horizontālie jautājumi. ES vispārējās tiesības (plus e-modulis)
 • Vispārējais datu aizsardzības regulējums

Kontaktpersona: