Statuss:
Noslēdzies
attēls

European Commission
Directorate-general justice


 

Izpildu lietu reģistrs
 

Tiesu administrācija 2009.gada 10.decembrī ar Eiropas Komisiju ir noslēgusi līgumu par Eiropas Komisijas īpašās programmas „Civiltiesības" 2008.gada programmas projekta „Izpildu lietu reģistrs" īstenošanu.

 

Projekta mērķis ir izveidot nacionālu izpildu lietu reģistru, lai nodrošinātu izpildu lietu centralizētu, elektronisku uzskaiti un paaugstinātu Latvijas un Eiropas Savienības dalībvalstu sadarbību spriedumu izpildē.

Informācijas sistēmā paredzēts reģistrēt visas izpildu lietas Latvijā, datus par izpildes gaitu un iznākumu. Sistēmā datus pastrādās Latvijas tiesas un tiesu izpildītāji. Sistēma dos iespēju e-tiesiskuma iniciatīvas ietvaros integrēt izpildu lietu reģistru ar citu Eiropas Savienības dalībvalstu tāda paša veida reģistriem. Sistēma būs integrēta ar Tiesu informācijas sistēmu un Valsts vienoto datorizēto zemesgrāmatu, lai nodrošinātu kvalitatīvu datu apriti starp tiesām un tiesu izpildītājiem par spriedumu izpildi.

Projektā plānotās aktivitātes:
 

Esošās situācijas analīze un programmatūras prasību izstrāde

Aktivitātes ietvaros ir paredzēts veikt juridiskās bāzes analīzi un izstrādi, apkopot programmatūras prasības un novērtēt tās savienojamību ar citiem publiskajiem reģistriem. Kopumā paredzētas 4 pieredzes apmaiņas vizītes uz citām Eiropas Savienības dalībvalstīm, kurās jau darbojas vienots izpildu lietu reģistrs, lai iepazītos ar šo valstu pieredzi izpildu reģistra izveidē un lietošanā.

Programmatūras izstrāde

Šīs aktivitātes ietvaros tiks izstrādāta izpildu lietu reģistra programmatūra, veikta integrēšana ar citām informācijas sistēmām saskaņā ar izstrādātajām programmatūras prasībām, kā arī veikta tās testēšana.

Programmatūras instalācija

Projekts tiks noslēgts ar programmas instalāciju darba vidē, datu apmaiņas ieviešanu starp integrētajām informācijas sistēmām, kā arī ar lietotāju apmācību

 

Projekta partneri - Lietuvas tiesu izpildītāju palāta.

 

Projekta kopējais budžets

ir EUR 284 840, no kuriem Eiropas Komisijas līdzfinansējums ir 80% - EUR 227 854, bet nacionālais līdzfinansējums sastāda 20% - EUR 56 986. Kopējais projekta ilgums - 20 mēneši.