Statuss:
Noslēdzies
attēls

Projekta nosaukums: "Sadarbības attīstība starp Ukrainas un Latvijas tieslietu institūcijām par jaunāko tiesu administrēšanas sistēmu tehnoloģijām"

Atbilstoši Attīstības sadarbības politikas plānam 2018.gadam (apstiprināts ar Ministru kabineta 2018.gada 26.marta rīkojumu Nr.120), kurš ir izstrādāts, lai veicinātu Latvijas attīstības sadarbības prioritāšu īstenošanu. Plānā ir iekļauti konkrēti pasākumi, lai sekmētu 2016. gada 13. septembrī pieņemtajās Latvijas Attīstības sadarbības politikas pamatnostādnēs 2016.-2020. gadam noteiktā Latvijas attīstības sadarbības politikas mērķa "sniegt ieguldījumu ANO Dienaskārtības ilgtspējīgai attīstībai 2030 ieviešanā attīstības valstīs, jo īpaši Latvijas prioritārajās partnervalstīs, veicinot ilgtspējīgu attīstību un nabadzības izskaušanu, tiesiskumu un labu pārvaldību" sasniegšanu. Plāns stiprina Latvijas kā divpusējā donora lomu, tādējādi īstenojot Latvijas ārpolitiskās intereses, kas noteiktas ārlietu ministra ikgadējā ziņojumā Saeimai par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā.

Konkursa prioritārās jomas (Ukrainā), pamatojoties uz Attīstības sadarbības politikas pamatnostādņu 2016.-2020.gadam 4.2.punktu:

-  publiskās pārvaldes attīstība un spēju stiprināšana – cīņa pret korupciju; atbalsts publiskās pārvaldes politikas izstrādē un administratīvajā pārvaldībādemokrātiskas līdzdalības veicināšana lēmumu pieņemšanā;

- atbalsts decentralizācijas procesā un vietējās/reģionālās pārvaldes stiprināšanā;

- atbalsts eksportspējas stiprināšanai un ar tirdzniecību saistītā noregulējuma ieviešanā praksē lauksaimniecības jomā.

Projekta mērķis:

Veicināt tiesu un tiesībaizsardzības iestāžu labas pārvaldības attīstību, modernizējot un attīstot atbilstošākās jaunākās tehnoloģiskās iespējas, tādejādi veicinot tiesu sistēmas pieejamību sabiedrībai, nodrošinot ātrāku, ērtāku un efektīvāku tiesvedības procesa gaitu.

Projekta budžets: 23 252,25 EUR

Projekta sadarbības partneris: Ukrainas Augstākā tiesa

Projekta īstenošana: 09.-11.2018.

Preses relīzes: