2017.gada februāra beigās Tiesu administrācija uzsāka sadarbību ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju (OECD), lai veicinātu uzņēmēju pieeju tiesiskumam.

Paredzēts, ka sadarbībā ar OECD Publiskās Pārvaldības un Teritoriālās attīstības direktorātu līdz 2018. gada beigām tiks veikta padziļināta izpēte, identificējot tiesiskajā regulējumā pastāvošos šķēršļus, kas rada administratīvo slogu uzņēmējdarbības veikšanai. Vienlaikus tiks izvērtēti aspekti, kas kavē moderno tehnoloģiju izmantošanu saziņā ar valsts sektoru, Latvijas publisko iestāžu sniegto pakalpojumu piemērotība uzņēmējdarbības veikšanai, kā arī pastāvošo strīdu risināšanas mehānismu efektivitāte.

Īpašs uzsvars tiks likts uz Latvijas komerctiesību regulējuma novērtējuma veikšanu, kas palīdzēs identificēt Komerclikuma regulējuma un tā piemērošanas prakses stiprās puses un trūkumus, kā arī uz komersantiem vērsto tieslietu sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nepieciešamos uzlabojumus, nodrošinot draudzīgu tiesisko vidi attiecībās ar valsts iestādēm.

OECD novērtējums veido daļu no Latvijas tieslietu sistēmas novērtējuma, kura veikšanu 2017. gada 14. februārī apstiprināja valdība. Līdz ar komerctiesību jomas izvērtējumu, paredzēta pētījumu veikšanu tiesu darbības un maksātnespējas jomās.

Latvijas tieslietu sistēmas novērtējums tiks nodrošinās projekta Justīcija attīstībai[1] ietvaros, kura mērķis ir sniegt tieslietu jomas ieguldījumu ekonomikas attīstībā un investīciju piesaistē. Projektu īsteno Tiesu administrācija, kas arī organizēs un koordinēs novērtējuma veikšanu. 

Novērtējuma rezultāts būs rekomendācijas sistēmas pilnveidei. Tā izveides procesā tiks veiktas aptaujas, informācijas un datu analīze, kā arī plānotas ekspertu vizītes Latvijā, tostarp, tiekoties ar nevalstiskā sektora pārstāvjiem un sociālajiem partneriem.

 


[1] Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta "Justīcija attīstībai" ietvaros līdz 2022.gada beigām tiek īstenoti pasākumi, kas paredz nodrošināt sistēmas kapacitātes stiprināšanu, sniedzot tieslietu jomas ieguldījumu ekonomikas attīstībā un investīciju piesaistē