bilde

 

2. komponentes "Digitālā transformācija" reformas 2.1.2.r "Valsts IKT resursu izmantošanas efektivitātes un sadarbspējas paaugstināšana" investīcijas 2.1.2.1.i. "Pārvaldes centralizētās platformas un sistēmas" ietvarā tiks īstenots projekts "E-lietas programma – izmeklēšanas un tiesvedības procesu pilnveide – 2.posms".

Projekta mērķis: esošo E-lietas platformas koplietošanas risinājumu pilnveidošana un jaunu e-lietas platformas koplietošanas risinājumu izstrāde.

Projekta mērķa grupa:

Iekšējā mērķa grupa:

  • izmeklēšanas iestādes, pirmstiesas procesa dalībnieki;
  • tiesas, Ieslodzījuma vietu pārvalde, Valsts probācijas dienests, Valsts tiesu ekspertīžu birojs, Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs, Juridiskās palīdzības administrācija
  • Prokuratūra

Ārējā mērķa grupa:

  • probācijas klienti, brīvprātīgie, darba devēji piespiedu un sabiedriskā jomā u.c.
  • zvērināti advokāti, advokātu vecākie, tiesu eksperti, juristi un citas pilnvarotās personas
  • sabiedrība, lietu dalībnieki, procesā iesaistītās personas

Projekta finansējums: 6 670 000 EUR (bez PVN). PVN izdevumi tiks segti no valsts budžeta.

Projekta īstenošanas termiņš: 2026.gada 31.maijs. 

Projekta īstenotājs (finansējuma saņēmējs): Tiesu administrācija.  Tiesu administrācija projektu īstenos sadarbībā ar šādām iestādēm (sadarbības partneriem): Ieslodzījuma vietu pārvaldi; Valsts probācijas dienestu; Juridiskās palīdzības administrāciju.

Projekts ietver arī Latvijas Republikas prokuratūras (Prokuratūra) informācijas sistēmas attīstības (ProIS) procesus. Tādējādi Prokuratūra e-lietas 2.posmā ir projekta īstenošanas partneris, bet e-lietas programmā Prokuratūra īstenos atsevišķi savu projektu "Prokuratūras informācijas sistēmas attīstība E-lietas 2.posms".

Projekta darbības:

E-lietas 2.posmā tiks pilnveidota standartizēta pieeja datu apmaiņai starp E-lietas platformā iekļautajām informācijas sistēmām, nodrošināti papildus tehniskie risinājumi, lai standartizētu un atvieglotu institūciju darbu ar E-lietu, kā arī pilnveidots un paplašināts sabiedrībai pieejamo elektronisko pakalpojumu klāsts.

Plānotā šāda esošo pakalpojumu pilnveide: informācijas iesniegšana, izmantojot elektroniskās veidlapas, lietas materiālu, tai skaitā prasības pieteikuma, iesnieguma vai sūdzības apskate, elektronisku nolēmumu saņemšana, paziņojums par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu, rēķinu apmaksa.

Plānota šāda jaunu pakalpojumu izveide: maksāšanas paziņojumu apmaksa, ar tiesvedības gaitu saistīto izdevumu apmaksa, videokonferences pieteikšana, iesniegums prokuratūrai, lietas dalībnieka kalendārs, lietas dalībnieka apliecinājumi lietā, valsts kompensācijas pieprasījums.

Projektā paredzēta Tiesu informatīvās sistēmas (TIS) pilnveide, E-lietas portāla attīstība, Valsts Probācijas dienesta Probācijas klientu uzskaites sistēmas (PLUS) un datu apmaiņas E-lietas platformā pilnveide, Ieslodzījuma vietu pārvaldes informācijas sistēmas (IIS) un datu apmaiņas E-lietas platformā pilnveide, Valsts nodrošinātas juridiskās palīdzības reģistra (VNJPR), Valsts kompensācijas reģistra (VKR) pilnveide un datu apmaiņas E-lietas platformā pilnveide.

Statuss: 2023.gada 24. janvārī Ministru kabineta sēdē apstiprināja rīkojuma projektu par Atveseļošanas fonda projekta "E-lietas programma – izmeklēšanas un tiesvedības procesu pilnveide – 2.posms" pases un centralizētas funkcijas vai koplietošanas pakalpojuma "Centralizētas elektroniskas datu apmaiņas, lietotāju pārvaldības un klientu pašapkalpošanās iespēju nodrošināšana E-lietas platformā" attīstības plānu apstiprināšanu.

 

2posms