Tiesu administrācija ģērbonis

Tiesu administrācija tika izveidota 2004.gada janvārī, kura savas funkcijas un to realizācijas instrumentus savulaik pārņēma no Tieslietu ministrijas.

Tiesu administrācija ir tieslietu ministra padotībā esoša tiešās pārvaldes moderna, un uz izaugsmi vērsta valsts pārvaldes iestāde, kas organizē un nodrošina rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu un zemesgrāmatu nodaļu administratīvo darbu.
Tiesu administrācija darbojas uz 2014.gada 30.septembra MK noteikumu Nr.589 „Tiesu administrācijas nolikums" pamata.

Tiesu administrācija veic personāllietvedību tiesās un zemesgrāmatu nodaļās, plāno tiesu un zemesgrāmatu nodaļu budžetu un rīkojas ar piešķirtajiem finanšu līdzekļiem, nodrošina tiesas  un zemesgrāmatu nodaļas ar materiāltehniskajiem līdzekļiem, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūru, kā arī nodrošina informācijas sistēmu (valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas, tiesu informatīvās sistēmas un izpildu lietu reģistra) uzturēšanu un attīstību.

 

Saskaņā ar likumu „Par tiesu varu” 107.1 panta otro punktu Tiesu administrācija

 1. (izslēgts ar 30.04.2009. likumu);
 2. (izslēgts ar 13.06.2013. likumu);
 3. kārto tiesnešu, tiesu un zemesgrāmatu nodaļu darbinieku personāllietas;
 4. nodrošina tiesnešu amata kandidātu atlasi un organizē viņu stažēšanos;
 5. sagatavo dokumentus un veic pasākumus, kas saistīti ar tiesnešu iecelšanu un apstiprināšanu amatā, kā arī viņu atstādināšanu, atbrīvošanu un atcelšanu no amata;
  1. izdod vai sagatavo (ja nosakāma tiesneša aizstāšana šā likuma 74.pantā minētajā gadījumā) rīkojumus par tiesnešu atvaļinājumiem, komandējumiem un apmācību;
 6. sagatavo tiesnešu amatu sarakstus un apstiprina tiesas un zemesgrāmatu nodaļas darbinieku amatu sarakstus;
 7. apstiprina tiesas un zemesgrāmatu nodaļas darbinieku amatu aprakstus;
 8. saskaņojot ar tiesas priekšsēdētāju vai zemesgrāmatu nodaļas priekšnieku, pieņem darbā un atlaiž no darba tiesas vai zemesgrāmatu nodaļas darbiniekus, izdod rīkojumus par darbinieku atvaļinājumiem, komandējumiem un apmācību;
 9. plāno un nodrošina tiesnešu, tiesas un zemesgrāmatu nodaļas darbinieku apmācību;
 10. pieprasa no tiesām vai zemesgrāmatu nodaļām nepieciešamās ziņas un no to darbiniekiem — paskaidrojumus;
 11. nodrošina tiesneša iepazīstināšanu ar disciplinārlietas materiāliem, kā arī nosūta disciplinārlietas materiālus Tiesnešu disciplinārkolēģijai;
 12. disciplināri soda tiesas darbiniekus par konstatētajiem darba disciplīnas pārkāpumiem;
 13. veic valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas pārziņa un turētāja pienākumus un izplata tiesu iestāžu valsts informācijas sistēmā ievadīto informāciju;
 14. apkopo tiesu un zemesgrāmatu nodaļu statistikas datus par to darbu, analizē apkopotos datus un sniedz priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām statistikas pārskatos;
 15. rīkojas ar tiesu budžeta līdzekļiem;
 16. plāno tiesu budžeta ieņēmumu un izdevumu resursus, kā arī analizē ekonomiskos rādītājus;
 17. sagatavo budžeta pieprasījuma projektu tiesu darba nodrošināšanai;
 18. (izslēgts ar 13.06.2013. likumu);
 19. nodrošina mērķtiecīgu un efektīvu valsts budžeta līdzekļu izlietojumu;
 20. nodrošina tiesas un zemesgrāmatu nodaļas ar materiāliem un tehniskajiem līdzekļiem;
 21. sadarbībā ar valsts akciju sabiedrību "Tiesu namu aģentūra" nodrošina tiesas un zemesgrāmatu nodaļas ar darba telpām un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūru;
 22. reizi gadā sniedz Tieslietu padomei ziņojumu par savu darbu;
 23. izdod iekšējos normatīvos aktus par rajona (pilsētas) tiesu, apgabaltiesu un zemesgrāmatu nodaļu administratīvā un saimnieciskā darba organizēšanu, kā arī veic pārbaudes.