Tiesu administrācija ģērbonis

1. Tiesu administrācijai ir šādas funkcijas:

1.1. organizēt un nodrošināt tiesu administratīvo darbu, kā arī iekšējos normatīvajos aktos iestāžu administratīvās darbības jomā noteiktajā kārtībā un apjomā organizēt un nodrošināt administratīvo darbu Tieslietu ministrijas padotībā esošajās iestādēs;

1.2. nodrošināt Tiesu administrācijas pārziņā vai turējumā esošo valsts informācijas sistēmu darbību un attīstību un Tiesu ekspertu reģistra darbību;

1.3. nodrošināt Tiesu ekspertu padomes un tiesnešu pašpārvaldes institūciju administratīvo darbu;

1.4. apsaimniekot līdzekļus, kas paredzēti juridiskajai palīdzībai;

1.5. apsaimniekot līdzekļus, kas paredzēti valsts kompensācijām cietušajiem, kā arī nodrošināt informatīvu atbalstu noziedzīgos nodarījumos cietušajiem.

(Grozīts ar MK 05.12.2023. noteikumiem Nr. 707)

2. Lai nodrošinātu funkciju izpildi, Tiesu administrācija atbilstoši kompetencei veic šādus uzdevumus:

2.1. pilda likumā "Par tiesu varu" noteiktos uzdevumus;

2.2. uztur un pilnveido tiesu informatīvo sistēmu, valsts vienoto datorizēto zemesgrāmatu, Izpildu lietu reģistru, elektronisko maksātnespējas uzskaites sistēmu, Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības reģistru un Valsts kompensācijas reģistru;

2.3. nodrošina Tiesu administrācijas pārziņā vai turējumā esošo valsts informācijas sistēmu pakalpojumu pieejamību sabiedrībai;

2.4. izstrādā un īsteno tiesu sistēmas un Tiesu administrācijas pārziņā vai turējumā esošo valsts informācijas sistēmu attīstības projektus;

2.5. var deleģēt tiesnešu un tiesu darbinieku apmācību plānošanu un nodrošināšanu;

2.6. sniedz atbalstu tiesām komunikācijai ar sabiedrību un īsteno informatīvos pasākumus;

2.7. nodrošina par tiesā veiktajām darbībām maksājamo valsts nodevu uzskaiti;

2.8. nodrošina par izpildu dokumenta iesniegšanu zvērinātam tiesu izpildītājam izpildei maksājamo valsts nodevu uzskaiti;

2.9. šo noteikumu ​pielikumā noteiktajos gadījumos sniedz atzinumu par naudas līdzekļu atmaksāšanu, atmaksā vai novirza naudas līdzekļus;

2.10. nodrošina tiesas ar to darbam nepieciešamajiem pakalpojumiem;

2.11. sadarbībā ar Tieslietu ministriju nodrošina tiesu darbības analīzi un plānošanu;

2.12. sagatavo un iesniedz Tieslietu ministrijā pārskatus, priekšlikumus un ieteikumus par situāciju tiesās, kā arī par normatīvajos aktos un politikas plānošanas dokumentos paredzēto pasākumu īstenošanai un iestādes uzdevumu veikšanai nepieciešamo finansējumu no valsts budžeta;

2.13. uztur Tiesu ekspertu reģistru;

2.14. nodrošina Tiesnešu konferences administratīvo darbu;

2.15. nodrošina izsoles publiskas personas mantas (tai skaitā tādas mantas, kas nodota iestādes vai kapitālsabiedrības valdījumā vai turējumā) pārdošanai, nomai vai īrei, kā arī izsoles privāto tiesību juridisko personu mantas pārdošanai, nomai vai īrei atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē elektronisko izsoļu vietnē veicamās darbības;

2.16. (svītrots ar MK 05.12.2023. noteikumiem Nr. 707);

2.17. izmaksā juridiskajai palīdzībai paredzētos līdzekļus;

2.18. slēdz juridiskās palīdzības līgumus ar personām, kuras saskaņā ar Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumu var būt juridiskās palīdzības sniedzēji, un norīko tos juridiskās palīdzības sniegšanai;

2.19. izmaksā valsts kompensācijas cietušajiem;

2.20. nodrošina tālruņa 116006 "Palīdzības dienests noziegumu upuriem" darbību, slēdzot deleģēšanas līgumu un īstenojot funkcionālo pārraudzību;

2.21. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā nodrošina juridiskajai palīdzībai un valsts kompensācijām izmaksāto valsts budžeta līdzekļu piedziņu;

2.22. īsteno citus ārējos normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

(Grozīts ar MK 05.12.2023. noteikumiem Nr. 707)

3. Tiesu administrācijai ir tiesības sniegt maksas pakalpojumus.

Tiesu administrācijas nolikums