Tiesu administrācija ģērbonis

107.1 pants. Tiesu administrācija

(1) Tiesu administrācija ir tieslietu ministra padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas organizē un nodrošina rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu administratīvo darbu.

(2) Tiesu administrācija:

1) (izslēgts ar 30.04.2009. likumu);

2) (izslēgts ar 13.06.2013. likumu);

3) kārto tiesnešu, tiesu darbinieku personāllietas;

4) nodrošina tiesneša amata kandidātu atlases komisijas darbu;

5) sagatavo dokumentus un veic pasākumus, kas saistīti ar tiesnešu iecelšanu un apstiprināšanu amatā, kā arī viņu atstādināšanu, atbrīvošanu un atcelšanu no amata;

51) izdod vai sagatavo (ja nosakāma tiesneša aizstāšana šā likuma 74.pantā minētajā gadījumā) rīkojumus par tiesnešu atvaļinājumiem, komandējumiem un apmācību;

6) sagatavo tiesnešu amatu sarakstus un apstiprina tiesas darbinieku amatu sarakstus;

7) apstiprina tiesas darbinieku amatu aprakstus;

8) saskaņojot ar tiesas priekšsēdētāju, pieņem darbā un atlaiž no darba tiesas darbiniekus, izdod rīkojumus par darbinieku atvaļinājumiem, komandējumiem un apmācību;

9) plāno un nodrošina tiesnešu, tiesas darbinieku apmācību;

10) pieprasa no tiesām nepieciešamās ziņas un no to darbiniekiem — paskaidrojumus;

11) nodrošina tiesneša iepazīstināšanu ar disciplinārlietas materiāliem, kā arī nosūta disciplinārlietas materiālus Tiesnešu disciplinārkolēģijai;

12) disciplināri soda tiesas darbiniekus par konstatētajiem darba disciplīnas pārkāpumiem;

13) veic valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas pārziņa un turētāja pienākumus un izplata tiesu iestāžu valsts informācijas sistēmā ievadīto informāciju;

14) apkopo tiesu statistikas datus par to darbu, analizē apkopotos datus un sniedz priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām statistikas pārskatos;

15) rīkojas ar tiesu budžeta līdzekļiem;

16) plāno tiesu budžeta ieņēmumu un izdevumu resursus, kā arī analizē ekonomiskos rādītājus;

17) sagatavo budžeta pieprasījuma projektu tiesu darba nodrošināšanai;

18) (izslēgts ar 13.06.2013. likumu);

19) nodrošina mērķtiecīgu un efektīvu valsts budžeta līdzekļu izlietojumu;

20) nodrošina tiesas ar materiāliem un tehniskajiem līdzekļiem;

21) sadarbībā ar valsts akciju sabiedrību “Tiesu namu aģentūra” nodrošina tiesas ar darba telpām un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūru;

22) reizi gadā sniedz Tieslietu padomei ziņojumu par savu darbu;

23) izdod iekšējos normatīvos aktus par rajona (pilsētas) tiesu, apgabaltiesu administratīvā un saimnieciskā darba organizēšanu, kā arī veic pārbaudes;

24) gādā par drošību rajona (pilsētas) tiesās un apgabaltiesās. Drošības pamatprasības nosaka Ministru kabinets.