Statuss:
Noslēdzies
attēls

Tiesu administrācija 2007.gada 27.decembrī ar Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi ir noslēgusi līgumu par Eiropas Bēgļu fonda līdzfinansētā projekta „Bēgļu un patvēruma meklētāju tiesību uz taisnīgu tiesu ieviešanas pasākumi" īstenošanu.

Projekta mērķis ir apmācīt administratīvo tiesu tiesnešus gan darbā ar bēgļiem un patvēruma meklētājiem, gan arī attiecīgās sfēras normatīvo regulējumu, it īpaši ES direktīvām, kā arī izstrādāt tiesu tulku elektroniskus palīglīdzekļus - elektroniskus mācību materiālus un elektronisku vārdnīcu kvalitatīvas tulkošanas nodrošināšanai atbilstoši bēgļu un patvēruma meklētāju jautājumu specifikai.

 

Projektā plānotās aktivitātes ir:

 

· tiesnešu apmācība patvēruma meklētāju un bēgļu jomā

 

· elektronisko mācību materiālu izstrāde tiesu tulku apmācībai.

 

Aktivitātes Tiesnešu apmācība patvēruma meklētāju un bēgļu jomā ietvaros tiks organizētas vienas dienas mācības administratīvo tiesu tiesnešiem, kuru ietvaros tiesnešus apmācīs par tiesisko regulējumu bēgļu un patvēruma meklētāju jomā. Tiesnešu apmācībās uzmanība tiks pievērsta gan nacionālajam tiesiskajam regulējumam bēgļu un patvēruma meklētāju jomā un tā interpretēšanai cilvēktiesību gaismā, gan Eiropas Savienības tiesībām, it īpaši direktīvām 2005/85/EC un 2004/83/EC. Apmācībās tiesnešiem sniegs ieskatu starpkultūru saskarsmē. Proti, kas jāņem vērā, ja pieteicējs administratīvajā tiesā ir bēglis vai patvēruma meklētājs no citas kultūras. Piemēram, par citu kultūru žestu valodu un citām īpatnībām, kas tiesnesim ir ļoti būtiski, novērtējot liecinieku liecības.

Savukārt, aktivitātes Elektronisko mācību materiālu izstrāde ietvaros tiks nodrošināta tulkošanas palīglīdzekļu izstrāde kvalitatīvas tulkošanas nodrošināšanai patvēruma meklētājiem patvēruma piešķiršanas procedūras laikā, kā arī tiesu tulku un tiesu darbinieku apmācība. Patvēruma procedūras neatņemama sastāvdaļa ir tiesas process, kur katrai personai ir tiesības uz tulka pakalpojumiem, ja tā nepārvalda valsts valodu. Šīs aktivitātes ietvaros ir paredzēts izstrādāt elektroniskus palīglīdzekļus tiesu tulkiem sistemātiskai un efektīvai tulkošanas uzlabošanai un nodrošināšanai tiesās. Proti, aktivitātes ietvaros tiek plānots izstrādāt elektroniskus mācību materiālus valodas apguvei un elektronisku vārdnīcu, kas vērsti uz juridiskās valodas apguvi, kā arī tiesu tulkošanas specifikas apgūšanu. Elektroniskie palīglīdzekļi tiks izstrādāti viegli pavairojamā CD formātā un izplatīti tiesu tulkiem un citiem tiesu darbiniekiem kopā ar mācību materiālu lietošanas ceļvedi. Lai veicinātu elektronisko palīglīdzekļu izmantošanas efektivitāti, tiesu tulkiem tiks organizēta viena ievadnodarbība klātienē, lai apmācītu palīglīdzekļu lietošanā. Tā kā prognozējams, ka Latvijā potenciāli bēgļu un patvēruma meklētāju pieplūdums ir sagaidāms no bijušās Padomju Savienības teritorijas (2007. gadā lielākā daļa reģistrētie bēgļi un patvēruma meklētāji ir no postpadomju telpas), kur ir ļoti izplatīta krievu valoda, aktivitātes ietvaros šāds mācību elektronisks materiāls tiks sagatavots krievu valodas apguvei.

Projekta kopējais finansējums sastāda EUR 30 492 (kopā ar PVN), kur 75% no kopējās projekta summas līdzfinansē Eiropas Bēgļu fonds un 25% sastāda valsts līdzfinansējums.

Projekta aktivitātes tiks īstenotas Latvijā. Projekta mērķauditorija ir tiesneši un tiesu darbinieki. Projekta ilgums ir viens gads, tā īstenošana ir uzsākta ar 2008.gada 1.janvāri.