Skaidra, efektīva un neatkarīga tieslietu sistēma, kas nodrošina paredzamu, savlaicīgu un izpildāmu lēmumu, sniedz ieguldījumu uzticēšanās un stabilitātes radīšanā, kas, savukārt, ir nozīmīgi elementi atbilstošai uzņēmējdarbības un investīciju videi. Labi funkcionējoša tiesu sistēma ir viens no pamata elementiem, kas veicina ekonomikas attīstību un atbalsta tirgus pareizu darbību.

Pieeja tiesai, ātrs un kvalitatīvs process, neatkarība sistēmas ietvaros, efektīva ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšana, zems korupcijas līmenis un caurskatāma publisko iepirkumu procedūra tiek minēti kā elementi, kas nepieciešami uzņēmējiem un investoriem, lai gūtu pārliecību par prognozējamību un drošību, veicot darbību attiecīgās valsts jurisdikcijā. Projekta darbības plānotas, lai sniegtu ilgtspējīgu ieguldījumu sistēmas kapacitātes stiprināšanā, tādējādi paaugstinot kompetenci, nodrošinot uzticību sistēmai un sistēmas darbības efektivitāti un kvalitāti, kas veicinās komercdarbības vides uzlabošanu Latvijā.

Projekta ietvaros pilnveidota anonimizēto tiesu nolēmumu datu bāze, kur sabiedrībai būs pieejami visi anonimizētie tiesu nolēmumi. Pilnveidotā anonimizēto tiesu nolēmumu datu bāze darbosies kā izglītojošs tiesas spriešanas prognozējošs materiāls sabiedrībai, kā arī īpaši projekta mērķauditorijai, jo anonimizētos tiesu nolēmumus izmantos kā kvalifikāciju paaugstinošu instrumentu. Anonimizēto nolēmumu datu bāze pilnveidota esošās Tiesu informatīvās sistēmas ietvaros.

Projekta ietvaros plānots izstrādāt un ieviest lietu iznākuma prognozi atsevišķās civillietu kategorijās (tiešsaistes palīgrīks), piemēram, vienkāršotās procedūras lietās un citās prasībās par naudas piedziņu. Darbības mērķis ir sekmēt uzticēšanos tiesu varai un veicināt tiesu pieejamību, kā arī sniegt ieguldījumu tiesu kapacitātes stiprināšanā, uzlabot tiesu procesa efektivitāti un kvalitāti un samazināt tiesvedības termiņus. Darbības ietvaros tiks nodrošināta konceptuālā lietu iznākuma prognozes risinājuma sagatavošana, programmatūras tehniskās specifikācijas prasību izstrāde, lietu iznākumu prognozes moduļa izstrāde un ieviešana, kā arī izstrādes kvalitātes uzraudzība. 2018. gada otrajā ceturksnī noslēgts līgums ar iepirkuma uzvarētāju un uzsākts darbs pie darba uzdevuma sagatavošanas lietu iznākuma prognozes atsevišķās civillietu kategorijās izstrādes. Rīku plānots izstrādāt 2019.gada pirmajā ceturksnī.

Projekta ietvaros plānots izstrādāt EMUS, jo pārskatāms, efektīvs un uzticams maksātnespējas process ir būtisks priekšnoteikums komercdarbības vides uzlabošanai. Darbība iekļauta projekta tvērumā ar mērķi nodrošināt maksātnespējas procesa administratora darbības pārskatu juridiskās un fiziskās personas maksātnespējas procesos elektronisku aizpildīšanu un iesniegšanu Maksātnespējas administrācijā, kā arī nodrošināt pārskatu iesniegšanu automātisku kontroli Maksātnespējas administrācijā un atgādinājumu sistēmā.

EMUS ļaus iegūt maksātnespējas jomas efektivitāti raksturojošos statistikas datus (procesa izmaksas, kreditoru prasījumu atgūstamība u.tml.), kas nepieciešami valsts politikas plānošanai, kā arī novērtēt MPA darbības efektivitātes rādītājus MPA administrētajos maksātnespējas procesos kopumā.

Plānots nodrošināt EMUS sasaisti ar Tiesu informatīvo sistēmu, nodrošinot administratoru ieteikšanu sistēmā no EMUS uzturēta administratoru klasifikatora uzreiz pēc tiesas lēmuma par lietas ierosināšanu.

Administratoru saraksts tiks ģenerēts nejaušības secībā. Ar EMUS ieviešanu tiks nodrošināta iespēja nodot pieteikumus par izsoles aktu apstiprināšanu, tādējādi paātrinot un atvieglojot dokumentu apmaiņu starp tiesām un administratoriem. Paredzēts ieviest arī datu apmaiņu ar citām valsts informācijas sistēmām, piemēram, Izpildu lietu reģistru, Valsts vienoto datorizēto zemesgrāmatu, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras informācijas sistēmu, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistru, u.c., lai nodrošinātu, ka administratori tiešsaistes datu pārraides režīmā var iegūt nepieciešamos datus par maksātnespējīgo personu.

2018. gadā noslēgts līgums ar pakalpojuma sniedzēju, kā arī izstrādāta individuālo darbu pasūtījumu dokumentācija un saņemti pirmie nodevumi. EMUS pilnībā plānots izstrādāt līdz 2019.gada sākumam.

Videokonferenču izmantošana tiesu un tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku apmācību nodrošināšanā ļaus ietaupīt finanšu un personāla izmaksas. 2017. gadā un 2018.gadā kopā uzstādītas 19 iekārtas tiesu, prokuratūras un Valsts policijas apgabalu iestādēs, tādējādi tiesām, prokuratūrām un Valsts policijas iestādēm, kas atrodas konkrētā apgabala ietvaros, padarot efektīvāku apmācību procesu un norisi savās telpās, uzlabojot apmācību pieejamību reģionālā līmenī.

Projekta darbību ietvaros ir plānots izstrādāt arī kompetenču modeli, lai nodrošinātu tiesnešiem, tiesneša amata kandidātiem un tiesas darbiniekiem vienotu objektīvu kritēriju kopu, kas tiks izmantota personāla vadības nodrošināšanai, tajā skaitā personāla atlasei un apmācību vajadzību noteikšanai un nodrošināšanai.

Kompetences ir zināšanas un prasmes, kas darbiniekam nepieciešamas efektīvai darba veikšanai. Savukārt kompetenču modelis ir kompetenču kopums, kas tiek izmantotas kā stratēģisks personāla vadības rīks. 2018. gada otrajā ceturksnī noslēgts līgums ar pakalpojuma sniedzēju, savukārt gala nodevums plānots 2019. gada otrajā ceturksnī.