Infografikas
Bukleti
Grāmatas

2009. gadā Juridiskās palīdzības administrācija Eiropas Komisijas Krimināltiesību programmas projekta „Labākās pieredzes atlase Eiropas Savienības valstīs noziegumu upuru atbalstā un valsts garantētās palīdzības sniegšanā tiesvedībā” ietvaros sagatavoja rokasgrāmatu „Legal aid and compensations to crime victims in the EU. Aide juridictionnelle et indemnisation des victimes d’actes criminels dans l’Union européenne”, kurā apkopota informācija par Eiropas Savienības dalībvalstu valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības un valsts kompensāciju cietušajiem sistēmām.

 

 

Tieslietu ministrija Eiropas Komisijas īpašās programmas „Civiltiesības” projekta „Civiltiesību jaunākās un nākotnes attīstības tendences Eiropas Savienības ietvaros” ietvaros ar Eiropas Kopienas atbalstu ir izstrādājusi informatīvo materiālu „Jurisdikcija un nolēmumu atzīšana un izpilde pārrobežu ģimenes lietās”. Izdevumā sniegta informācija par Eiropas Padomes 2003.gada 27.novembra Regulu (EK) Nr.2201/2003, kas regulē jautājumus par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību.

 

 

Tieslietu ministrija ar Eiropas Komisijas īpašās programmas „Civiltiesības” atbalstu ir izstrādājusi brošūru „Jurisdikcija, piemērojamais likums, nolēmumu atzīšana un izpilde un sadarbība uzturēšanas saistību lietās”. Izdevumā sniegta informācija arī par Eiropas Padomes Regulu (EK) Nr. 4/2009 (2008.gada 18.decembris) par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi un sadarbību uzturēšanas saistību lietās.