Ministru kabineta 2015.gada 9.marta rīkojums Nr.115 “Tiesu varas un tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku cilvēkresursu kapacitātes stiprināšanas un kompetenču attīstīšanas plāns 2015.–2020.gadam” https://m.likumi.lv/doc.php?id=272711

Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumi Nr. 704 Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai" īstenošanas noteikumi https://likumi.lv/ta/id/278613-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-3-4-1-specifiska-atbalsta-merka-paaugstinat-tiesu-un-tiesibsargajoso-instituciju  

Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 3.4.1.0/16/I/001 (grozījumi Nr.1; grozījumi Nr.2; grozījumi Nr.3)

ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijas ES fondu finansējuma saņēmējiem http://www.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/vadlinijas_2015/ES_fondu_publicitates_vadlinijas_2014-2020_13.07.2015.pdf.