Statuss:
Noslēdzies
ERAF logo

Ārvalstu finanšu instrumenta vai attīstības sadarbības programmas nosaukums: Eiropas Reģionālās attīstības fonds 

Projekta nosaukums un numurs: “Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība (1.kārta)”, projekts Nr. 2.2.1.1/17/I/021 

Projekta ieviešanas periods: 2017.gada 30.novembris – 2020.gada 31.augusts

Projekta finansējums (EUR):

- kopējais projekta finansējums: 1 700 00.00 EUR

- ārvalstu finansējums: 1 445 000.00 EUR (85%)

- līdzfinansējums: 255 000.00 EUR (15%)

Saņēmējs: Būvniecības valsts kontroles birojs (Tiesu administrācija ir projekta partneris bez finansējuma)

Projekta vispārīgais mērķis:
Nodrošināt iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu pakalpojumu izveidi un sniegšanu, lai samazinātu administratīvo slogu, uzlabotu pakalpojumu pieejamību, veicinātu valsts pārvaldes efektivitāti un caurskatāmību. 
 

Lai sasniegtu galveno mērķi ir izvirzīti šādi apakšmērķi:

Administratīvā sloga samazināšana privātpersonām un juridiskajām personām:

  • nodrošināt elektronisku būvniecības dokumentu saskaņošanas funkcionalitāti, tādejādi samazinot būvniecības ieceru īstenošanai nepieciešamo laiku;
  • pakalpojumu sniegšanas procesā atkalizmntot publiskajā pārvaldē jau pieejamos datusun tādejāfi atvieglot pakalpojumu saņemšanu privātpersonām un saimnieciskās darbības veicējiem.

Valsts pārvaldes efektivitātes veicināšana:

  • samazinā informācijas dublēšanos;
  • samazināt papīra dokumentu apriti;
  • pilnveidot Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) saskarnes ar valsts informācijas sistēmām (IS).

Pakalpojumu pieejamības uzlabošana un publisko datu atkalizmantošanas pieaugums:

  • popularizēt un pilnveidot BIS lietojamību;
  • nodrošināt būvkomersantu klasifikācijas datu publisko pieejamību;
  • paplašināt pieejamo atvērto datu kopu skaitu un datu analīzes iespējas.

Tiesu administrācija projektā ir partneris, lai pilnveidotu Būvniecības uzraudzības procesu un Būvju ekspluatācijas uzraudzības procesu un izstrādātu jaunu saskarni ar valsts vienoto datorizēto zemesgrāmatu. Rezultātā tiks papildināta esošā vai nepieciešamības gadījumā izstrādāta jauna tīmekļa pakalpe.

Projekta līgumā un normatīvajos aktos noteiktie projekta īstenošanas, pēc īstenošanas un ilgtspējas nosacījumi:

MK 2015.gada 17.novembra noteikumi nr.653 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldesun privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1.pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” īstenošanas noteikumi”, ES un Latvijas Republikas normatīvie akti par struktūrfondu vadību un Sadarbības iestādes 2017.gada 10.oktobra lēmums Nr.39-2-60/10080 par projekta iesnieguma Nr.2.2.1.1/17/I/021 “Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība (1.kārta)” apstiprināšanu ar nosacījumu, 2017.gada 2.novembra lēmumu Nr.39-2-60/11133 par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu un 2017.gada 16.novembra atzinumu Nr.39-2-60/11762 par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi.