Statuss:
Noslēdzies
attēls

Projekta nosaukums: ECLI ieviešana
Vadošais finansētājs: Eiropas Komisija
Projekta vadošais partneris: Tiesu administrācija
Projekta īstenošana: 01.03.2016.-30.09.2017.

Asociētie partneri (neieguldot līdzfinansējumu):

  • Lietuvas Tiesu administrācija
  • Itālijas Tieslietu ministrija 
  • Spānijas Tiesu iestāžu dokumentārais centrs

Projekta kopsavilkums (pamatojums):
Projekta īstenošanas vispārējais mērķis ir ieviest Eiropas judikatūras identifikatoru (European Case Law Identifier - ECLI), lai atvieglotu pareizu un nepārprotamu atsauču noformēšanu attiecībā uz pieņemtajiem tiesu nolēmumiem. ECLI izveide nodrošinās vienkāršu piekļuvi gan Latvijas, gan citu ES dalībvalstu pieņemtajiem tiesu nolēmumiem, kas pilnveidotu tiesnešu kompetenci ES tiesību piemērošanā un īstenošanā, kā arī tiktu nodrošināta vienota piekļuve tiesu nolēmumu datu bāzei jau tiesas sēdes laikā.

Projekta mērķis:
- veicināt vienotu tiesu praksi, piemērojot un interpretējot Eiropas likumdošanu;
- veicināt pareizu un nepārprotamu spriedumu citēšanu no Eiropas un nacionālajām tiesām, ieviešot ECLI Latvijā;
- uzlabot iztiesāšanas procedūru un padarīt efektīvāku tiesas lemšanas procedūru.

Plānotās projekta aktivitātes:
-  esošās situācijas analīze un programmatūras prasību attīstība;        
- pieredzes apmaiņa ar Itālijas, Spānijas un Lietuvas atbildīgajām iestādēm, lai iepazītos ar konkrētās valsts pieredzi ECLI ieviešanā;
-  Tiesu iestāžu informācijas sistēmas (TIIS) pilnveide, ieviešot ECLI;
-  TRADOS tulkošanas programmas datu bāzes (atmiņas) pilnveide un nodrošinātas tiesu darbinieku apmācības. 

Plānotie projekta rezultāti:
- izstrādāts esošās situācijas analīzes ziņojums;
- organizētas trīs pieredzes apmaiņas vizītes pie projekta asociētajiem partneriem;
- pilnveidota Tiesu iestāžu informatīvā sistēma (TIIS);
- pilnveidota TRADOS tulkošanas programmas datu bāze (atmiņa). Krimināllikuma tulkojums un Kriminālprocesa likuma tulkojums. Grozījumi Kriminālprocesa likumā.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Komisijas nacionālo vai starptautisko e-tiesiskuma projektu programmas „TIESISKUMS (2014-2020)” atbalstu. Par šīs publikācijas saturu ir atbildīga Latvijas Republikas Tiesu administrācija, un tas nekādā veidā neatspoguļo Eiropas Komisijas viedokli.