Mācību vajadzību apzināšana un izvērtēšana, profesionālo kompetenču attīstīšanas programmu, mācību moduļu un metodiku izstrāde, mācību organizēšana un īstenošana, ar mācībām saistīto rokasgrāmatu izstrāde, kā arī dalībnieku apmierinātības aptaujas ir daļa no projekta darbībām.

Lai identificētu sākotnējās mācību vajadzības, 2015.gada martā un aprīlī tika uzsākta mācību vajadzību apkopošana un izvērtēšana, proti, Tiesu administrācija nosūtīja sadarbības partneriem un citām iesaistītajām institūcijām vēstuli ar lūgumu sniegt informāciju par nepieciešamajām mācību vajadzībām un pētījumiem.

Minētais apkopojums tika ņemts par pamatu, kad 2016.gada sākumā tika uzsāktas divpusējās konsultācijas ar katru no mērķa grupas institūcijām, kā arī institūcijām, kuras var dot pienesumu un ekspertīzi mācību saturam, lai izstrādātu Sākotnējo mācību, labākās prakses un stažēšanās saturisko, organizatorisko un kalendāro plānu (Plāns). 

Plāns ietver šādas sadaļas:

  • Tiesvedības efektivitātes un kvalitātes veicināšana;
  • Efektivitāte strīdu izšķiršanā komercdarbības kontekstā, ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanā;
  • Uzticēšanās veicināšana tiesu un tiesībaizsardzības iestādēm.

Balstoties uz minētajiem apakšmērķiem, provizoriski ir identificētas 30 (trīsdesmit) mācību tēmas, kuru ietvaros ir izstrādājamas un identificētas apakštēmas, definējot kursu programmas un precizējot mērķauditoriju konkrētu kursu kontekstā. Uz plāna pamata izstrādājamas profesionālo kompetenču attīstīšanas programmas. Plānam ir indikatīvs raksturs un tas ir izmantojams kā informācijas avots iepirkuma priekšmeta realizācijā.

Plāna izpilde tiks nodrošināta sadarbībā ar Valsts administrācijas skolu (turpmāk – VAS), nodrošinot demarkāciju un sinerģiju attiecībā uz VAS projektu Nr.3.4.2.0/15/I/002 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” un projektu Nr.3.4.2.0/15/I/001 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta jomā”.

Plāna izpilde var tikt nodrošināta, piesaistot arī citus finansējuma avotus. 

Aktualitātes:

Notiek mācības tieslietu sistēmā