Tiesu administrācija sadarbojas ar Eiropas Padomi, sniedzot datus Tieslietu sistēmu efektivitātes komisijas CEPEJ (The European Commission for the Efficiency of Justice) ziņojuma sagatavošanai, un ar Eiropas Komisiju ziņojuma „Eiropas rezultātu apkopojums tiesiskuma jomā» (EU Justice Scoreboard) veidošanā.

Tiesu administrācija sadarbojas arī ar Eiropas Zemes reģistru aso­ciāciju (European Land Registry Association (ELRA)), Starptautis­ko tiesu administrācijas asociāciju (International Association For Court Administration (IACA)), Eiropas Tiesību akadēmiju (Europäische Rechtsakademie – (ERA)), Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju (Orga­nisation for Economic Co-opera­tion and Development) un Eiropas padomi (Council of Europe).

Pēdējo gadu laikā aktuāla ir tendence modernizēt tiesu darbu tā, lai padarītu tiesvedības procesus ērtākus, mūsdienīgākus, ātrākus un sabiedrībai pieejamākus. Moderna un pieejama tiesa ir Tiesu administrācijas darbības mērķis. Tā īstenošanai Tiesu administrācija gatavo tiesu attīstības projektu pieteikumus un īsteno projektus piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu un citu finanšu instrumentu līdzekļus. Plašāka informācija par īstenotajiem projektiem atrodama sadaļā Projekti.