Projekts: „Tiesu informatīvās sistēmas attīstība” 

Projekta numurs: Nr. 2.2.1.1/17/I/013

Statuss: Pabeigts

 

e-lieta

 

Projekta virsmērķis: Izveidots vienots un efektīvs tiesvedības elektroniskais process, samazinot tiesvedības termiņus un nodrošinot informācijas pieejamību un atklātību.

M1: Efektīva un vienota elektroniskā tiesvedības procesa izveide.

M2: Efektīva informācijas apmaiņa starp tiesām, lietas dalībniekiem un citām ar tiesvedību saistītajām informācijas sistēmām.

M3: Racionāla Tiesu informatīvās sistēmas pilnveide, radot jaunus un izmantojot esošos koplietošanas risinājumus.

Projektā realizētie iznākuma rādītāji:

  • Pilnveidoti 11 pamatdarbības procesi.
  • Ieviesta 1 E-lietas platforma.
  • Ieviesti 7 e-pakalpojumi.

 

Projekta iznākumi un rezultāti bija vērsti uz šādu SAM sasniegšanu:

  • Nodrošināti lietotājiem draudzīgi publiskie pakalpojumi.
  • Nodrošināta publiskā sektora darbības efektivitāte.
  • Nodrošināti valsts informāciju sistēmās esošo datu izmantošanu citās valsts un pašvaldību iestādēs, nepieprasot datu subjektiem iesniegt tos atkārtoti.
  • Radīti priekšnosacījumi publiskās pārvaldes rīcībā esošās informācijas izmantošanai ārpus publiskā sektora, t.sk. lai nodrošinātu tās izmantošanu uzņēmējdarbības, analīzes, u.c. mērķiem.
  • Sagatavoti un publicēti atvērtie dati Datu publicēšanas platformā: www.data.gov.lv

 

Finansējuma saņēmējs:

Tiesu administrācija (vadošais partneris)

 

Sadarbības partneri:

 

 

 

 

Sadarbības iestāde:

Latvijas Republikas Prokuratūra, Ieslodzījuma vietu pārvalde, Valsts probācijas dienests, Latvijas Republikas Tieslietu ministrija, Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, Valsts tiesu ekspertīžu birojs

 

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

 

 

Atbildīgā iestāde:

 

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs:

2.2.1. Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību

 

Projekta kopējais finansējums:

3 173 000, 00 EUR

Projektam piešķirtais ERAF līdzfinansējums (85%)

2 697 050, 00 EUR

Valsts budžeta finansējums (15%)

475 950, 00 EUR

Projekta īstenošanas laiks:

2018.gada 19.marts - 2021.gada 30.novembris

ERAF projekts