Rotaļu māja un atslēgās

2020.gada martā Tiesu administrācija kopā ar Austrijas, Igaunijas, Spānijas, Ungārijas un Portugāles atbildīgajām institūcijām uzsāka projekta "Dalībvalstu zemesgrāmatu starpsavienojuma platformas savienojums 2 - centrālās zemesgrāmatu savienojuma (LRI) platformas izstrāde papildu dalībvalstīm" īstenošanu, lai nodrošinātu centralizētu piekļuvi Eiropas Savienības dalībvalstu informācijai, kas saistīta ar nekustamo īpašumu. Projekta ietvaros tiks izveidots standartizēts savienojums starp dažādām Eiropas Savienības zemesgrāmatu informācijas sistēmām.

Latvijā jau 2001. gadā tika izstrādāta Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata, līdz ar  ko process nekustamo īpašumu ierakstīšanai un lietu tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā tika uzsākts datorizēti.
Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata tika sasinhronizēta ar citām valstī esošajām informācijas sistēmām un reģistriem, lai padarītu nekustamo īpašumu lietu izskatīšanu vienkāršāku, kvalitatīvāku un, kas ir ne mazāk būtiski, ātrāku. Strauji tika attīstīti arī dažādi elektroniskie  pakalpojumi, lai varētu īstenot vienu no zemesgrāmatu izveides pamatprincipiem – zemesgrāmata ir pieejama visiem. Mūsdienās tas nozīmē, ka katrs var apskatīt informāciju par nekustamo īpašumu, kas ierakstīta zemesgrāmatā neatkarīgi no īpašuma atrašanās vietas, izmantojot datu izplatīšanas sistēmas tīmekļa vietni
www.zemesgramata.lv.

Turpinot attīstīt sistēmu, kļuva nepieciešams nodrošināt pieeju arī nerezidentiem par zemesgrāmatā ierakstītiem nekustamiem īpašumiem, jo arī tā ir vērā ņemama zemesgrāmatā ierakstīto nekustamo īpašumu īpašnieku un lietās iesaistīto personu daļa. Tāpat jāņem vērā apstāklis, ka nerezidentiem palielinājās interese par nekustamo īpašumu iegādi Latvijā.

Otrs svarīgs aspekts bija nepieciešamība Latvijas notāriem, zvērinātiem tiesu izpildītājiem un dažādām valsts iestādēm atvieglot darbu gadījumos, kad ir nepieciešama informācija par nekustamiem īpašumiem, kas atrodas kādā citā Eiropas valstī. Projekta ietvaros Tiesu administrācija tāpat kā Austrijas un Igaunijas atbildīgās institūcijas plāno izveidot divvirziena savienojumu ar zemes reģistru platformu portālā https://e-justice.europa.eu.  

Projekta ietvaros Latvija ir veikusi savas zemesgrāmatu sistēmas analīzi, lai novērtētu gatavību nodrošināt datu, kas nepieciešami savienošanai, funkcionalitāti. Paralēli ir izvērtēta arī organizatoriskā gatavība, datu kvalitāte, juridiskie aspekti un tehnoloģiskā sagatavotība.

Tuvākajā laikā tiek plānots izveidot pirmo saslēgumu ar Eiropas Komisijas platformu, lai varētu uzsākt testēšanas fāzi un pietuvoties projekta mērķim.