Šodien, 27.novembrī noslēdzās Tiesu administrācijas īstenotā projekta “Tiesiskās sadarbības attīstība krimināllietās” ietvaros organizēto e-semināru cikls visos Latvijas novados.

Semināru mērķis – veicināt tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās un sekmēt Eiropas Savienības savstarpējas atzīšanas instrumentu efektīvu un saskaņotu piemērošanu spriedumu atzīšanas un izpildīšanas jomā, izstrādāt vienotu tiesu prakses pieeju un izpildot sodus, ko noteikušas Eiropas Savienības dalībvalstu tiesu institūcijas.

 

Semināri bija veltīti divu Eiropas Savienības Padomes pamatlēmumu, proti, nr. 2008/909/TI Par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu attiecībā uz spriedumiem krimināllietās, ar kuriem piespriesti brīvības atņemšanas sodi vai ar brīvības atņemšanu saistīti pasākumi, lai tos izpildītu Eiropas Savienībā un nr. 2008/947/TI Par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu tādiem spriedumiem un probācijas lēmumiem, kuri paredzēti probācijas pasākumu un alternatīvu sankciju uzraudzībai piemērošanai, iztirzājot problēmjautājumus un labo praksi.

 

Krimināllietu tienešiem un viņu palīgiem no visiem Latvijas novadiem tika prezentēts Tiesu administrācijas īstenotā projekta "Tiesiskās sadarbības attīstība krimināllietās" ietvaros radītais Vienotās tiesu prakses apkopojums.

 

Projekta ietvaros izstrādātas arī uzskatāmas infografikas, kurās skaidrota darbību kārtība.

 

Pasākumā kā lektores uzstājās SIA “Ernst&Young Baltic” asociētā partnere, Juridiskās nodaļas vadītāja Liene Cakare un Mg.iur. Jūlija Muraru-Kļučica Tieslietu ministrijas Starptautiskās sadarbības departamenta juriste.

 

2021.gada 24.februārī plānots organizēt projekta noslēguma pasākumu – starptautisku konferenci, kurā piedalīsies pārstāvji ne tikai no projekta partnerinstitūcijām Lietuvā un Horvātijā, bet arī starptautiski atzīti ārvalstu lektori.