Par Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas priekšsēdētāju ievēlēta Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja vietniece Silva Reinholde.

 

tiesnese

Silva Reinholde: “Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija ir viena no pašpārvaldes institūcijām, kurā paši tiesneši ievēlē kolēģus. Man ir patiess gandarījums, ka kolēģi ir man uzticējušies daudzus gadus, ievēlot kolēģijas sastāvā atkārtoti. Tagad Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekļi iekšējā balsojumā lēma, ka man uzticami arī kolēģijas priekšsēdētājas pienākumi, kas ietver kolēģijas darba vadīšanu, organizēšanu un pārstāvību. Vienlaikus gribu uzsvērt, ka tas nav individuāli viena cilvēka darbs, tas ir kopdarbs, vienots skatījums par mūsu darba prioritātēm un mērķiem.” 

S.Reinholde par kolēģijas darba prioritātēm uzskata iekšējās kapacitātes stiprināšanu, sadarbību ar Tieslietu padomi un Tiesnešu atlases komisijas attīstīšanu, kas nepieciešams,  lai nodrošinātu tiesnešu neatkarību un augstu profesionalitāti. Minētā īstenošanai kolēģijas prioritāte būs apgabaltiesas tiesnešu amata kandidātu atlases pilnveide, iedzīvinot Tieslietu padomes apstiprināto kārtību. Pēc pirmā konkursa norises ir saņemtas gan kritiskas, gan konstruktīvas iebildes gan par atlases kārtību, gan tās norisi, tāpēc šā brīža uzdevums ir izanalizēt gan iebildumus un ieteikumus​, gan pašu pieredzi un novērojumus, lai šo procesu pilnveidotu, padarītu saprotamāku, arī draudzīgāku. Tādēļ ir jāveicina un jāattīsta sadarbība ar Tiesnešu atlases komisiju un Tieslietu padomi, jāpilnveido Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekļu prasmes kolēģu intervēšanā (sadarbībā ar Tiesu administrāciju, atbilstošu mācību nodrošināšana, pieredzes apmaiņa), jānodrošina atgriezeniskā saikne, lai pretendents labāk izprastu, kādas prasmes vēl ir jāpilnveido, ja konkursa rezultāts nav tāds, kā cerēts. 

Silva Reinholde: “Uzskatu, ka vēl viens virziens, kur kolēģija var sniegt savu ieguldījumu, ir sadarbība tiesnešu tālākizglītības programmu izstrādē, jo mēs dzirdam gan tiesnešu pašu vēlmes, gan arī, izvērtējot tiesnešu darba rezultātus, redzam, kur ir zināšanu "robi", kurus nepieciešams aizpildīt, veidojot tādu programmu, kas attīsta tiesneša zināšanas un prasmes gan lietu izskatīšanā, gan arī paša tiesneša profesionālajā izaugsmē. Šajā virzienā jau ir pirmais solis, jo kolēģijas deleģēts pārstāvis ir uzaicināts dalībai Konsultatīvajā padomē saistībā ar Tieslietu akadēmijas izveidi.

Vēlos pateikties ikvienam Latvijas tiesnesim par ieguldīto darbu un ceru uz kolēģu, kā arī iesaistīto institūciju atbalstu visas sistēmas kopējo mērķu sasniegšanā.”