Līdz ar Administratīvās atbildības likuma spēkā stāšanos 2020.gada 1.jūlijā, tiesas administratīvo pārkāpumu lietās strādā Tiesu informatīvās sistēmas (TIS) jaunajā tehnoloģiskajā platformā, kas izstrādāta E-lietas projektu programmas projektā “Tiesu informatīvā attīstība”.

TIS pilnveidotā funkcionalitāte paredz datu (lietas materiālu/nolēmumu) apmaiņu ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Administratīvo pārkāpumu atbalsta informācijas sistēmu (APAS). Datu apmaiņa notiks, izmantojot E-lietas koplietošanas komponenti, kas nodrošinās pārsūdzētās administratīvā pārkāpuma lietas elektronisku saņemšanu tiesā un tiesas nolēmumu nodošanu atpakaļ iestādēm.

2020. gada 20. oktobrī Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesā pirmo reizi tika izskatīta administratīvā pārkāpuma lieta, kas tiesā ienākusi no APAS sistēmas digitālā formātā (E-lieta). Lietu izskatīja tiesnesis Viktors Makucevičs, piedaloties pie administratīvās atbildības sauktajai personai un tās aizstāvim. Administratīvo pārkāpumu tiesvedības procesa pārcelšanai jaunā tehnoloģiskā platformā atsevišķi īstenotā tiesas sēžu zāļu aprīkošanas pilotprojektā e-lietu izskatīšanai Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas ēkā Daugavgrīvas ielā 58, Rīgā, tikusi pielāgota viena tiesas sēžu zāle – aprīkota ar monitoriem, kuru mērķis ir nodrošināt, lai tiesas sēdē var pārbaudīt e-lietas materiālos esošos pierādījumus. Paralēli projektu programmas īstenošanai ir plānots turpināt pakāpeniski aprīkot arvien jaunas tiesas sēžu zāles, ar iespēju skatīt lietas elektroniski tiesas sēdē.

Kā pēc tiesas sēdes atzina tiesnesis V. Makucevičs, tas, ka jaunais procesa veids (gan attiecībā uz tiesisko regulējumu, gan arī tehnisko nodrošinājumu) pirmo reizi norisinājās tieši Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesā viņam bijis izaicinājums. Uzsākot tiesas procesu, arī klātesošie lietas dalībnieki pēc tiesas paziņojuma par vēsturisku notikumu, proti, ka lieta tiks izskatīta e-formātā, bija nedaudz pārsteigti, taču kvalitatīvam procesam tas netraucēja un tas noritēja atbilstoši likumam. Izaicinājums bija pierādījumu pārbaude, kuras gaitā nācās konstatēt dažas nepilnības ar tehnisko nodrošinājumu, taču tās veiksmīgi tika atrisinātas. Rezumējot, tiesnesis ar pārliecību teica, ka ir atvērta jauna lappuse tiesas procesa digitalizēšanā. Šāda kārtība rada iespēju ātrāk un ar mazāku resursu izmantošanu virzīties uz procesa galamērķi. Tiesneša ieteikums kolēģiem un procesa dalībniekiem: “No jaunā nav jābaidās, bet jāizmanto pieejamās iespējas”. 
 


Par E-lietas programmu

Tiesu administrācija kopā ar partneriem Latvijas Republikas Prokuratūru, Ieslodzījuma vietu pārvaldi, Valsts probācijas dienestu, Tieslietu ministriju, ka arī ciešā sadarbībā ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centru kopš 2018. gada 19. marta īsteno E-lietas programmas – izmeklēšanas un tiesvedības procesu pilnveide – 1.posmu (turpmāk – E-lietas programmas 1.posms).

E-lietas programmas 1.posms sastāv no četriem atsevišķiem projektiem, kas vērsti uz iestādēs esošo darbības procesu automatizāciju un informācijas elektroniskas apmaiņas nodrošināšanu starp šo iestāžu informācijas sistēmām.

Projektā ir paredzēts izveidot kopīgu E-lietas portālu, kurā nodrošinās tiesvedības datu pieejamību sabiedrībai un tiesvedībā iesaistītajām iestādēm.

Projekta programmas ietvaros šobrīd tiek strādāts pie Tiesu informācijas sistēmas pilnveidošanas, E-lietas koplietošanas komponenšu platformas izstrādes, kā arī Prokuratūras informācijas sistēmas (ProIS) attīstības, Valsts probācijas dienesta Probācijas lietu uzskaites sistēmas (PLUS) un Ieslodzījumu vietu pārvaldes Ieslodzīto informācijas sistēmas pilnveidošanas.

Plānots, ka E-lietas programmas 1.posms tiks īstenots līdz 2021.gada 1.aprīlim.

E-lietas programmas 1.posmā izstrādāto E-lietas koplietošanas platformu un pilnveidoto TIS ir paredzēts turpināt attīstīt, ievērojot Nacionālajā attīstības plānā noteiktās IKT attīstības prioritātes, īstenojot E-lietas programmu – izmeklēšanas un tiesvedības procesu pilnveide.