Svari un amurins

Viens no Tiesu administrācijas (TA) uzdevumiem ir nodrošināt tiesnešu un tiesu iestāžu darbinieku apmācību. Ilgtermiņā ar līdzdarbības līguma starpniecību mācības īsteno Latvijas Tiesnešu mācību centrs. Lai nodrošinātu plašākas kvalifikācijas celšanas iespējas tiesu sistēmā strādājošajiem, papildus līdzdarbības līgumam TA īsteno dažādus starptautiskus projektus. Vērienīgākais no tiem ir Eiropas Sociālā fonda projekts “Justīcija attīstībai”, kuru TA īsteno no 2016.gada (projekts noslēgsies 2022.gada nogalē”).

 

Projekta “Justīcija attīstībai” ietvaros īstenoti 860 mācību pasākumi

“Justīcija attīstībai” ietvaros tiesnešiem, tiesu darbiniekiem, prokuroriem, izmeklētājiem un citiem juridisko jomu profesionāļiem ir iespēja piedalīties mācībās, dažādās nacionāla un starptautiska līmeņa konferencēs par aktuālām tēmām un pieredzes apmaiņas pasākumos. Projekta mācības nodrošina tādas institūcijas kā Eiropas Tiesību akadēmija, Latvijas Universitāte, Latvijas Tiesnešu mācību centrs, Juridiskā koledža, Valsts administrācijas skola, “Komunikācijas aģentūra”, “Skrivanek Baltic”, “Analytica”.  

Projekta ietvaros kopš 2016.gada rīkoti 860 mācību pasākumi par vairāk kā 80 tēmām, kuros piedalījušies aptuveni 15 400 dalībnieku jeb apmeklējumu skaits (bez pasākumu skaita ierobežojuma vienam dalībniekam). Mācības nodrošinātas par ES tiesībām, nacionāla līmeņa mācības par juridiskām tēmām, tiesu ekspertīzēm un to veikšanu, kā arī sadarbībā ar starptautiskiem un nacionāliem ekspertiem nodrošināti specifiski mācību pasākumi par nozarē aktuālām tēmām. Tāpat nodrošinātas dažādas prasmju mācības, piemēram, digitālās prasmes, svešvalodas, komunikācijas un saskarsmes prasmes, labas pārvaldības prasmes un alternatīvie strīdu risināšanas veidi.

Ar citām projekta aktivitātēm (rokasgrāmatu izstrāde, visaptverošs tieslietu sistēmas novērtējums iesaistot Eiropas Padomi, SVF,OECD, u.c. aktivitātēm) iespējams iepazīties TA tīmekļa vietnē sadaļā “Justīcija attīstībai”: https://www.ta.gov.lv/lv/projekts/projekts-justicija-attistibai

 

Tiks veidots Tieslietu mācību centrs

Tieslietu jomā nodarbināto apmācībai un kvalifikācijas celšanai arī ilgtermiņā tiks pievērsta ļoti liela uzmanība. 2021. gada jūlijā valdība lēma Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda finansējumu piešķirt arī Tieslietu mācību centra izveidei.  Arī šī projekta viens no īstenotājiem būs Tiesu administrācija. Mācību centra izveides mērķis ir  celt tiesnešu, prokuroru, tiesu un prokuratūras darbinieku, kā arī specializēto izmeklētāju (starpdisciplināros jautājumos) kvalifikāciju. Turklāt tas sekmēs tiesu un tiesībaizsardzības iestāžu izaugsmi un attīstību, kā arī lietu iztiesāšanas ātrumu un kvalitāti. Vienots mācību centrs nodrošinās kompleksu un uz sabiedrības un tiesu varas vajadzībām balstītu pieeju tiesu varas profesionālo kompetenču attīstībai. Jau 2021. gada 18. jūnijā Tieslietu padome vienbalsīgi atbalstīja TM rosinājumu veidot vienotu tiesnešu un prokuroru kvalifikācijas celšanas centru. Līdz 2024. gada beigām tiek plānots izstrādāt normatīvo aktu bāzi, uz kuras pamata tiks izveidots mācību centrs, tā modelis, mācību programmas un infrastruktūra.