Kā aizpildīt iesniegumu par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasījumu

Valsts nodrošināto juridisko palīdzību ir tiesības saņemt fiziskām personām, kuras ir iesaistītas juridiskā strīdā un tām trūkst līdzekļu jurista pakalpojumu saņemšanai. Juridisko palīdzību civillietās (piemēram, ģimenes strīdos, dzīvokļa un apsaimniekošanas jautājumos, lietās sakarā ar saistību nepildīšanu, zaudējumu piedziņu, kopīpašuma sadali vai lietošanas kārtības noteikšanu u. c.), noteikta veida administratīvajās lietās (bāriņtiesas lēmuma pārsūdzībai sakarā ar bērna tiesību un tiesisko interešu aizsardzību) un Satversmes tiesas procesā var saņemt persona, kura:

  • ir ieguvusi trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu (apliecina Sociālā dienesta izsniegta izziņa, lai to saņemtu, jāvēršas Sociālajā dienestā pēc savas dzīvesvietas);
  • pēkšņi nonākusi tādā situācijā un materiālajā stāvoklī, kas liedz nodrošināt savu tiesību aizsardzību (stihisku nelaimju, nepārvaramas varas vai citu no personas neatkarīgu apstākļu dēļ, piemēram, vardarbības gadījumā);
  • atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā (apliecina iestādes vadītāja izsniegta izziņa).

Persona var saņemt daļējo valsts nodrošināto juridisko palīdzību noteikta veida advokātu civilprocesa lietās (kas piekritīgas Ekonomisko lietu tiesai, kas izriet no saistību tiesībām, ja prasības summa pārsniedz 150 000 euro, par komercnoslēpuma aizsardzību pret nelikumīgu iegūšanu, izmantošanu un izpaušanu):

  • kuras ienākumu līmenis nepārsniedz valstī noteikto minimālo mēneša darba algu;
  • īpašuma stāvoklis atbilstošs juridiskās palīdzības saņemšanai.

! Trauksmes cēlējs, kuram trauksmes celšanas rezultātā radušās nelabvēlīgas sekas, kuru risināšanai nepieciešama juridiskā palīdzība. valsts nodrošināto juridisko palīdzību var saņemt, nevērtējot tā mantisko stāvokli.

Lai saņemtu valsts nodrošināto juridisko palīdzību, Satversmes tiesas procesā, civillietās un noteikta veida administratīvajās lietās (bāriņtiesas lēmuma par bērna tiesību un tiesisko interešu aizsardzību pārsūdzēšanas ietvaros) personai ir jāaizpilda un jāiesniedz Tiesu administrācijā attiecīgi dokumenti:

  • aizpildīta iesnieguma valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasījuma veidlapa;
  • jāpievieno dokumenta kopija, kas apliecina tiesības pieprasīt juridisko palīdzību, piemēram, izziņa par trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusu;
  • dokumentu kopijas, kas saistītas ar strīda raksturu, lietas virzību u. tml. 

Tiesu administrācija ir izveidojusi video pamācību “Kā aizpildīt iesniegumu par valsts nodrošināto juridisko palīdzību pieprasījumu”.