Jaunumi
raksta

Saistību piespiedu izpildīšana brīdinājuma kārtībā ir vienkāršota tiesas procedūra, kuru izmanto gadījumos, kad starp pusēm nepastāv strīds par to, vai parāds eksistē, jo šajā gadījumā tiesa neizskata lietu pēc būtības. Procesuālās tiesību normas saistību izpildīšanai piespiedu kārtībā noteiktas Civilprocesa likuma 50. 1 nodaļā.

 Šo izpildes procesu paliek arvien vairāk, piemēram, šī gada pirmajos astoņos mēnešos šādu pieteikumu bija vairāk kā 58000, tas ir gandrīz tikpat cik aizpērn gada laikā. Gandrīz 4000 gadījumos tiesa atsaka pieņemt kreditora iesniegto pieteikumu, jo tajā ir dažādas nepilnības. Savukārt 67% no pieņemtajiem pieteikumiem tiesnesis pieņem lēmumu par tā atstāšanu bez izskatīšanas, jo parādnieks pastā neizņem tiesas sūtīto brīdinājumu. Tikai aptuveni trešdaļā lietu kreditora pieteikums ir apmierināts un tiesas nolēmums iegūst izpilddokumenta spēku.

 

stat

 

Lai šie laika un naudas līdzekļus ekonomējošie procesi kreditoriem un parādniekiem kļūtu efektīvāki,  aicinām pārlasīt procesu un ievērot rekomendācijas, īpašu uzmanību pievēršot pasvītrojumiem:

Pieteicējam pieteikumā precīzi jānorāda šāda informācija:

 • pieteicēja vārds, uzvārds, personas kods, juridiskajai personai — tās nosaukums, reģistrācijas numurs;
 • parādnieka vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta un deklarācijā norādītā papildu adrese, bet, ja tādas nav, — dzīvesvieta; juridiskajai personai — tās nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;
 • dati par pieteicēja pārstāvi, ja pieteikumu iesniedz pārstāvis;
 • maksājuma saistība, par kuru iesniegts pieteikums, norādot korektu un saprotamu saistību pamatojošo dokumentu identificējošu informāciju un saistības izpildes termiņu;
 • pieprasītā summa un tās aprēķins, norādot galveno parādu, līgumsodu, nolīgtos vai likumā noteiktos procentus un tiesas izdevumus.

 

Tiesa parādniekam nosūta brīdinājumu, kurā norāda:

 • brīdinājuma numuru un tās tiesas nosaukums, kura izsaka brīdinājumu;
 •  pieteicēju, maksājuma saistību, saistību pamatojošo dokumentu identificējošo informāciju, saistības izpildes termiņu, pieprasīto summu un tās aprēķinu;
 • parādnieku;
 • to, ka tiesa nav pārbaudījusi prasījuma pamatotību;
 • parādniekam iespēju 14 dienu laikā no brīdinājuma izsniegšanas dienas samaksāt pieteikumā norādīto summu, paziņojot par to tiesai, vai iesniegt tiesā iebildumus;
 • to, ka brīdinājumā norādītā saistība tiks nodota piespiedu izpildei, ja noteikto 14 dienu laikā nebūs iesniegti iebildumi vai pierādījumi par samaksu.

 

Tiesas nosūtītie dokumenti - brīdinājums un atbildes veidlapa - ar Latvijas Pasta starpniecību tiek izsniegta parādniekam pret parakstu.

 

Parādnieka darbības  pēc tiesas dokumentu saņemšanas:

 • atbilde noformējama atbilstoši Ministru kabineta apstiprinātajam paraugam, brīdinājuma veidlapā atzīmējot:

 

 • A - atzīstu saistību pilnā apmērā;
 • B - neatzīstu saistību;
 • C - brīdinājuma norādītā summa samaksāta (obligāti atbildei pievienojams maksājumu apliecinošs dokuments);
 • D - atzīstu saistību daļēji, norādot kādu daļu no galvenā parāda, nolīgtajiem vai likumiskajiem procentiem, līgumsoda atzīstu.

 

- brīdinājuma veidlapa jāparaksta, apliecinot ka tiesai sniegtas patiesas ziņas, un parādnieks ir informēts, ka Krimināllikums paredz atbildību par nepatiesas atbildes sniegšanu.

 

 

 • Termiņā iesniegtie parādnieka iebildumi pret maksājuma saistības pamatotību vai parāda samaksa ir pamats tiesvedības izbeigšanai saistības piespiedu izpildīšanai brīdinājuma kārtībā.

 

 • Ja parādnieks atzīst pieteikumu kādā tā daļā, tiesnesis atzītajā daļā pieņem lēmumu par saistības piespiedu izpildīšanu parādnieka norādītajā apmērā, bet pārējā daļā tiesvedība izbeidzama.

 

 • Ja parādnieka atbildē nav ietverts apliecinājums, ka tiesai sniegtas patiesas ziņas, un parādnieks ir informēts, ka Krimināllikums paredz atbildību par nepatiesas atbildes sniegšanu, parādnieka atbildi uzskata par neiesniegtu un nosūta atpakaļ iesniedzējam.

 

 • Ja brīdinājumā noteiktajā termiņā  - 14 dienu laikā no brīdinājuma saņemšanas - parādnieks nav iesniedzis iebildumus, tiesnesis septiņu dienu laikā no iebildumu termiņa izbeigšanās dienas pieņem lēmumu par pieteikumā norādītās maksājumu saistības piespiedu izpildi un tiesas izdevumu piedziņu.

 

 • Tiesneša lēmums stājas spēkā nekavējoties, tam ir izpildu dokumenta spēks, un tas izpildāms saskaņā ar tiesas spriedumu izpildīšanas noteikumiem.

 

Aicinam noskatīties raidierakstu par saistību piespiedu izpildi brīdinājuma kārtībā atbilstoši Civilprocesa likuma 50.prim nodaļai. Lai izvairītos no garās un dārgās tiesvedības, šogad ļoti palielinājies to kreditoru skaits, kuri piemēro šo vienkāršoto procesu.

 Raidieraksts vērš kreditoru un aizņēmēju uzmanību uz šī procesa būtiskām detaļām –  brīdinājuma veidlapas iesniegšanu e-lietas portālā, lai tādējādi izvairītos no biežāk pieļautajām kļūdām, kas padara labi iecerēto procesu neefektīvu.

Sarunā piedalās Rīgas pilsētas tiesas tiesnese Inguna Helmane un Finanšu nozares asociācijas Piedziņas jautājumu darba grupas vadītājs, Reģionālās investīciju bankas Piedziņas nodaļas vadītājs Viesturs Vitovskis. Moderators Oskars Priede. (Raidieraksta atkārtojums)