Jaunumi

Pirmdien, 22. maijā, Tieslietu padome rakstveida procesā nolēma izveidot darba grupu, kura veiks padziļinātu analīzi par tiesu darbu lietās, kas saistītas ar vardarbību ģimenē un draudiem personas dzīvībai vai veselībai.

Darba grupas uzdevums būs veikt analīzi par tiesu sistēmas darba organizācijas praksi un identificēt starpinstitucionālās sadarbības nepilnības lietās, kas saistītas ar personas aizsardzību pret vardarbību ģimenē un draudiem cilvēka dzīvībai vai veselībai. Vienlaikus darba grupa aicināta izstrādāt priekšlikumus, lai efektīvi nodrošinātu aizskarto personu tiesības uz aizsardzību minētajās lietās, kā arī pilnveidot tiesu komunikāciju krīzes situācijās.

k

Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas tiesnese, Tieslietu padomes locekle Ilze Celmiņa: “Izpratne par vardarbību, tās dažādajām izpausmēm un seku apzināšanās  ir mans papildu pētījumu objekts paralēli tiesneša ikdienas darbam, lasot lekcijas tiesnešiem, advokātiem un prokuroriem, kā arī rakstot komentārus Civilprocesa likuma 30.5 sadaļai par pagaidu aizsardzību pret vardarbību. Starptautiskā pieredze šajos jautājumos liecina, ka tieši starpinstitucionālā sadarbība dod vislabāko rezultātu. Esmu gandarīta, ka Tieslietu padome ir atsaukusies tieslietu ministres aicinājumam izveidot darba grupu situācijas izvērtēšanai.

Esmu gatava dot savu ieguldījumu komisijas darbā.”  

 

 Darba grupai par tās darba rezultātiem būs jāsniedz ziņojums Tieslietu padomei.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Tiesu administrācija;

Tieslietu padomes sekretariāta padomniece komunikācijas jautājumos Lana Mauliņa.