attēls

Tiesu administrācijas darbības stratēģija

1      TA direktora uzruna

Šī ir trešā darbības stratēģija, kas noteiks Tiesu administrācijas darbības virzienus, ieceres un sasniedzamos mērķus 2019. un 2020. gadam.   Pagājušā perioda stratēģijas galvenais uzdevums bija stiprināt tiesu varu un nodrošināt atbalstu tās efektīvam darbam un attīstībai. Šajā laikā posmā esam veiksmīgi īstenojuši tiesu reformu, ieguldījuši resursus procesu efektivizācijā un kopējā tiesu sistēmas attīstībā. Paldies, visiem kolēģiem par ieguldīto darbu un entuziasmu, kas ir palīdzējis uzlabot mūsu pakalpojumus un sasniegt iecerētos mērķus!

Stratēģiskais plāns turpmākiem diviem gadam ir vērsts uz jomām, kas ir svarīgas Latvijas tiesu attīstībai. Šajā darbības periodā lielu vērību pievērsīsim  progresīvām attīstības tendencēm tiesās, jauniem, sabiedrībā  pieprasītiem pakalpojumiem un pieņemsim arvien jaunus izaicinājumus.

Stratēģijā ir ietverti uzdevumi,  kuriem Tiesu administrācija turpmākajos gados pievērsīs īpašu uzmanību un norāda uz svarīgām, nozīmīgām izvēlēm, kuras turpmākos  gados noteiks TA darbības virzienus. 

Nodrošinot labu pārvaldību tiesu administrēšanas jomā, attīstīsim tiesiskuma apziņu sabiedrībā, stiprināsim tiesu varas neatkarību un veicināsim tiesneša profesijas prestiža celšanu.

Ikviena ieguldītais darbs būs būtisks un nepieciešams, lai sasniegtu kopīgos mērķus.

2      Vīzija

TA ir moderna, uz izaugsmi vērsta valsts pārvaldes iestāde, kuras galvenais mērķis ir stiprināt tiesu varu un nodrošināt administratīvo atbalstu tās efektīvam darbam un attīstībai.

3      Misija

TA veicina labas attiecības starp tiesu iestādēm, valsts pārvaldi un sabiedrību kopumā, jo īpaši vēršot uzmanību uz:

  • Attīstību – iesaistot darbībā tiesu iestādes un sabiedrību, lai nodrošinātu taisnīgu visu pušu interešu ievērošanu; TA sadarbojas ar valsts pārvaldi, lai tās kopējā darbība būtu saskaņota un saprotama, izmantojot gūto pieredzi tiesu administrēšanā;
  • Inovācijām – plānojot veicamos darbus un vētījot tos, lai paveiktu tos laicīgi, efektīvi un izvēlētu lietderīgos;
  • Darbiniekiem – viešot skaidrību tiesu iestādēs un sabiedrībā par funkcijām, ko tā veic un uzņemoties atbildību par to izpildi;
  • Saliedētību – komunicējot ar tiesu iestādēm un informējot sabiedrību, tādējādi radot uzticību par veikto darbu.

Tiesu iestāžu veiksmīga administrēšana kalpo par TA ieguldījumu sabiedrības uzticēšanās veicināšanai tiesu varai, veidojot tiesu iestāžu reputāciju caur sabiedrības uzticības pieaugumu.